22/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­22/2017

 

Περίληψη: Ορισμός Δικηγόρου για την υπεράσπιση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Αθανασίου Πανάγου, κατόπιν γνωμοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1518/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος             1    
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος                
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος                
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
  1. 7.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός Δικηγόρου για την υπεράσπιση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Αθανασίου Πανάγου, κατόπιν γνωμοδότησης», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

  1. Τη με ΑΒΜ: Στ12/801 και ΑΒΩ: στ12/469 σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος του Αθανασίου Πανάγου.
  2. την υπ’ αριθμ. 292/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας ορίστηκε η δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου κα Γεωργούλια Κωνσταντίνα, να γνωμοδοτήσει περί της Νομικής Υποστήριξης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κατόπιν κοινοποίησης σε αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος,
  3. την σχετική γνωμοδότηση της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, η οποία κατατείνει στο ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός συνηγόρου υπεράσπισης για τον κο Αθανάσιο Πανάγου, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, κατόπιν της άνω αναφερόμενης σε βάρος του σχηματισθείσας δικογραφίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός συνηγόρου για την υπεράσπιση του κου Αθανασίου Πανάγου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων, κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Αφού πρώτα αποχώρισε το Μέλος Οικονομικής Επιτροπής κος Αθανάσιος Πανάγου, καθ’ ότι έχει έννομο συμφέρον)

Α.- Ορίζει ως συνήγορο υπεράσπισης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων κου Αθανασίου Πανάγου, το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κο Κωνσταντίνο Ζαρρή, προκειμένου να παραστεί, να εκπροσωπήσει και να υπερασπισθεί τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος για τ’ αναφερόμενα σε αυτό αδικήματα που τελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Αντιδημάρχου σύμφωνα με την εν λόγω σχηματισθείσα δικογραφία.

Β.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Δ.- Η αμοιβή του δικηγόρου θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1.Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο09-02-2017

Print Friendly, PDF & Email