219/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25η/23-09-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ219/2016

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13851/19-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά τον Α.Μ. 22/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, τον Α.Μ. 24/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τον Α.Μ. 3/2016 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

  1. 1)Α.Μ. 22/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και Βιβλιοδετήσεις» ποσού #335,74# σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6615.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 330/16.
  2. 2)Α.Μ. 24/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Έπιπλα-Σκεύη (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)» ποσού #1.454,52# σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7133 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 331/16.
  3. 3)Α.Μ. 3/2016 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμών Τ.Ο.Ε.Β. που εδρεύουν στο Δήμο μας, στα πλαίσια της εποπτείας του Δήμου επ΄αυτών σύμφωνα με το άρθρο 94 Ν. 3852/2010» ποσού #3.000,00# σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6115.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 332/16.

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη και του μέλους κου Κ. Σπανού, οι οποίοι ψήφισαν λευκό)

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τον Α.Μ. 22/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, τον Α.Μ. 24/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τον Α.Μ. 3/2016 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και των αντίστοιχων Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6615.001 Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και Βιβλιοδετήσεις 330/16 335,74 €
02.10.7133 Έπιπλα-Σκεύη (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) 331/16 1.454,52 €
02.70.6115.002 Εργασίες Ελέγχου Ισολογισμών Τ.Ο.Ε.Β. που εδρεύουν στο Δήμο μας, στα πλαίσια της εποπτείας του Δήμου επ΄αυτών σύμφωνα με το άρθρο 94 Ν. 3852/10 332/16 3.000,00 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 219/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο26-09-2016

Print Friendly, PDF & Email