218/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25η/23-09-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ218/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13851/19-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 16-09-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, που έχει ως κατωτέρω:

**************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού για ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων, αναλυτικά ως εξής:

Από την πίστωση των Κ.Α. 02.30.7111.002 με   τίτλο   «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού 41.200,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 37.850,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.350,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6011.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 560.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 560.500,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6011.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 102.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 107.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6012.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων», πίστωση ποσού 4.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 18.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 22.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 5.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 73.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 78.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6051.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων», πίστωση ποσού 600,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 13.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.600,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6051.006 του σκέλους των εξόδων με  τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 19.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 20.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6051.008 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων», πίστωση ποσού 300,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.200,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.500,00 €.

Στον Κ.Α. 02.10.6052.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ», πίστωση ποσού 200,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.700,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 245.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 250.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.200,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 25.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 26.200,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6055.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.», πίστωση ποσού 150,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.400,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.550,00 €.

Στον Κ.Α. 02.30.6055.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ», πίστωση ποσού 800,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.200,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.35.6011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 3.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 97.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 100.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.35.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.500,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 13.500,00 €.

Στον Κ.Α. 02.35.6051.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 100,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 3.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.100,00 €.

Στον Κ.Α. 02.70.6021 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 8.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 75.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 83.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.70.6052.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες», πίστωση ποσού 2.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 21.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 23.000,00 €.

***********************************

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6041με   τίτλο   «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 200.000,00 € , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 9.200,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 190.800,00 €.

Στον Κ.Α. 02.20.6021 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) – Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)», πίστωση ποσού 7.000,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 116.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 123.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.20.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 41.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 42.000,00 €.

Στον Κ.Α. 02.20.6051.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.200,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 11.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.200,00 €.

***********************************

Επίσης προτείνεται για τις ανάγκες του μηχανογραφικού συστήματος (ανάληψη από μία Π. Α. Υ. της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών) η ανάκληση των υπολοίπων ποσών της Π.Α.Υ. 1 η οποία ψηφίσθηκε με την αρίθμ. την 13/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, και η εκ νέου δέσμευσή τους με νεώτερη απόφαση της Οικονομικής, μετά την έγκριση της παρούσας εισήγησης, από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.-

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων του Αντιπροέδρου κου Β. Κελλάρη και του μέλους κου Κ. Σπανού, οι οποίοι ψήφισαν λευκό)

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

1. Από την πίστωση των Κ.Α. 02.30.7111.002 με   τίτλο     «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων», ποσού 41.200,00 € μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 37.850,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.350,00 €. Δια του Αποθεματικού

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.6011.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 500,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #560.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #560.500,00# €.

1.2 Στον Κ.Α. 02.10.6011.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #102.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #107.000,00# €.

1.3 Στον Κ.Α. 02.10.6012.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων», πίστωση ποσού 4.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #18.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #22.000,00# €.

1.4 Στον Κ.Α. 02.10.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 5.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #73.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #78.000,00# €.

1.5 Στον Κ.Α. 02.10.6051.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων», πίστωση ποσού 600,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #13.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #13.600,00# €.

1.6 Στον Κ.Α. 02.10.6051.006 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #19.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #20.000,00# €.

1.7 Στον Κ.Α. 02.10.6051.008 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων», πίστωση ποσού 300,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #3.200,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #3.500,00# €.

1.8 Στον Κ.Α. 02.10.6052.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ», πίστωση ποσού 200,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #4.500,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #4.700,00# €.

1.9 Στον Κ.Α. 02.30.6011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #245.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #250.000,00# €.

1.10 Στον Κ.Α. 02.30.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.200,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #25.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #26.200,00# €.

1.11 Στον Κ.Α. 02.30.6055.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.», πίστωση ποσού 150,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #2.400,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #2.550,00# €.

1.12 Στον Κ.Α. 02.30.6055.004 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ», πίστωση ποσού 800,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #3.200,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #4.000,00# €.

1.13 Στον Κ.Α. 02.35.6011 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 3.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #97.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #100.000,00# €.

1.14 Στον Κ.Α. 02.35.6051.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #12.500,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #13.500,00# €.

1.15 Στον Κ.Α. 02.35.6051.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 100,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #3.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #3.100,00# €.

1.16 Στον Κ.Α. 02.70.6021 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 8.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #75.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #83.000,00# €.

1.17 Στον Κ.Α. 02.70.6052.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες», πίστωση ποσού 2.000,00 € ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #21.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #23.000,00# €.

2. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.6041με     τίτλο   «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»,   μεταφέρει πίστωση ποσού 9.200,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των #190.800,00# €.

Δια του Αποθεματικού

2.1 Στον Κ.Α. 02.20.6021   του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) – Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)», πίστωση ποσού 7.000,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #116.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #123.000,00 # €..

2.2 Στον Κ.Α. 02.20.6051.001   του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ»,   πίστωση ποσού 1.000,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #41.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #42.000,00#   €.

2.3Στον Κ.Α. 02.20.6051.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.200,00 € προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των #11.000,00# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #12.200,00# €.

Β. Διαβιβάζειτην παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο26-09-2016

Print Friendly, PDF & Email