217/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25η/23-09-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ217/2016

Περίληψη: «Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι της 08-08-2016, ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13851/19-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος   Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

(ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί «Ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι της 08-08-2016, ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016»και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 21-09-16 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών και υπηρεσιών μέχρι της 08-08-2016, ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016, ως κάτωθι:

**************************************

1.- Με την αρίθμ. 160/11-07-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΚΑΝΩ1Θ-ΝΛ1) είχε ψηφισθεί πίστωση ποσού 755,16 € σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6693 με   τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» προερχόμενη από ιδίους πόρους, μετά την   Π.Α.Υ. 292/2016 με πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004757410 2016-07-12) και εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004773606 2016-07-13).

Επειδή μέχρι 8-8-2016 (ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016), δεν είχαν γίνει οι διαδικασίες ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,   προτείνεται η   ανάκληση της Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) ποσού 755,16 €.-

         2.- Με την αρίθμ. 160/11-07-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΚΑΝΩ1Θ-ΝΛ1) είχε ψηφισθεί πίστωση ποσού 4.974,41 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6474.001 με   τίτλο «Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» προερχόμενη από ιδίους πόρους, μετά την   Π.Α.Υ. 293/2016 με πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004757233 2016-07-12) και εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004773721 2016-07-13).

Επειδή μέχρι 8-8-2016 (ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016), δεν είχαν γίνει οι διαδικασίες ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,   προτείνεται η   ανάκληση της Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) ποσού 4.974,41 €.-

         3.- Με την αρίθμ. 179/02-08-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΣ5Ω1Θ-ΜΚ2) είχε ψηφισθεί πίστωση ποσού 13.840,88 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.015 με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μετά την   Π.Α.Υ. 318/2016 με πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004886654 2016-08-02) και εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004979201 2016-08-24).

Επειδή μέχρι 8-8-2016 (ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016), δεν είχαν γίνει οι διαδικασίες ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,   προτείνεται η   ανάκληση της Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) ποσού 13.840,88 €.-

         4.- Με την αρίθμ. 179/02-08-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΣ5Ω1Θ-ΜΚ2) είχε ψηφισθεί πίστωση ποσού 3.999,97 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6474.006 με   τίτλο «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» προερχόμενη από ιδίους πόρους, μετά την   Π.Α.Υ. 316/2016 με πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004886394 2016-08-02) και εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004979213 2016-08-24).

Επειδή μέχρι 8-8-2016 (ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016), δεν είχαν γίνει οι διαδικασίες ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,   προτείνεται η   ανάκληση της Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) ποσού 3.999,97 €.-

         5.- Με την αρίθμ. 179/02-08-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΣ5Ω1Θ-ΜΚ2) είχε ψηφισθεί πίστωση ποσού 14.731,20 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.015 με   τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μετά την   Π.Α.Υ. 317/2016 με πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004886491 2016-08-02) και εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004979228 2016-08-24).

Επειδή μέχρι 8-8-2016 (ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016), δεν είχαν γίνει οι διαδικασίες ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,   προτείνεται η   ανάκληση της Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) ποσού 14.731,20 €.-

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β. Ανακαλεί τις παρακάτω Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή των Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 § 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010.

  1. Κ.Α. 02.35.6693 Π.Α.Υ. 292/2016 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» ποσού #755,16# €.
  2. Κ.Α. 02.15.6474.001 Π.Α.Υ. 293/2016 «Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ποσού #4.974,41# €.
  3. Κ.Α. 02.15.6474.006 Π.Α.Υ. 316/2016 «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» ποσού #3.999,97# €.
  4. Κ.Α. 02.20.7135.015 Π.Α.Υ. 317/2016 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού #14.731,20# €.
  5. Κ.Α. 02.25.7135.015 Π.Α.Υ. 318/2016 «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού #13.840,88# €.

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 217/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο26-09-2016

Print Friendly, PDF & Email