216/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25η/23-09-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ216/2016

Περίληψη: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13851/19-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
  1. 1.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
  Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  Μυττάς Ιωάννης Μέλος      
  Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

(ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος, Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα από 19-09-16 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από τα οποία προκύπτει η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

Α. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

  1. I.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος:

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                      €     12.600,00

(Κατάργηση έργου)

Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην

Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                      €       7.278,07

(Νέο έργο)

Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)                                                  €       5.321,93

(Νέο έργο)

  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού:

Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.30.7333.002με   τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ποσού 12.600,00 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016), μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 12.600,00 € , καταργώντας την παραπάνω πίστωση       

Στον Κ.Α. 02.30.7333.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 7.278,07 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

Στον Κ.Α. 02.30.7333.006 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 5.321,93 € προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Β. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         1.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.6262.001 με   τίτλο   «Εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 10.000,00 € (προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα), μεταφέρει δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 10.000,00 €, καταργώντας την παραπάνω πίστωση

         Από την πίστωση του   Κ.Α. 02.25.6262.008με   τίτλο   «Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 12.300,00 € (προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα), μεταφέρει δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 12.300,00 €, καταργώντας την παραπάνω πίστωση

δηλαδή

μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση συνολικού ποσού 22.300,00 €   προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα,

         Στον Κ.Α. 02.25.6262.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 22.300,00 € προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα

          2.- Από την διαμορφωθείσα και δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.00.6492.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού 122.150,00 € με την Π.Α.Υ. 52/2016 και την 15/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6462Ω1Θ-ΟΥΔ) μειώνουμε κατά 53.020,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 69.130,00 €, με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010)

         Στον Κ.Α. 02.15.6691 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 16.120,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους

         Στον Κ.Α. 02.70.6262.025 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους

         Στον Κ.Α. 02.70.6262.026 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους

         Στον Κ.Α. 02.70.6262.027 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους

         3.- Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.20.7325.001 με   τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 45.626,80 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 8.680,00 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 36.946,80 €     

μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση

         Στον Κ.Α. 02.30.7135.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων», πίστωση ποσού 8.680,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

4.- Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785,20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00 – 1.439,54 – 2.000,00 – 8.286,50)   14.705,56 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   2.500,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.205,56 € (14.705,56 – 2.500,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6441 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», πίστωση ποσού 1.000,00€  ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 7.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 8.000,00€ .

Στον Κ.Α. 02.00.6421.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», πίστωση ποσού 1.500,00 € ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.500,00 €.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Σημειώματα,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους, ως κατωτέρω:

  • Καταργεί το έργο με τίτλο:

«Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»      €     12.600,00

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016).

  • Εγγράφει ως νέο έργο με τίτλο:

«Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ                 €       7.278,07

της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016).

  • Εγγράφει ως νέο έργο με τίτλο:

«Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ   €       5.321,93

της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016).

 

Γ. Τροποποιείτον Προϋπολογισμότρέχοντος έτους, ως κατωτέρω:

1. Από τον Κ.Α. 02.30.7333.002με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», μεταφέρει πίστωση ποσού 12.600,00 €προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, καταργώντας την παραπάνω πίστωση. Διά του αποθεματικού

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.7333.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή γέφυρας στην θέση «ΜΠΡΙΖΙΜΙ» στην Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 7.278,07 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

1.2 Στον Κ.Α. 02.30.7333.006 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 5.321,93 €δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

2. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.6262.001με   τίτλο   «Εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 10.000,00 € (προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα), μεταφέρει πίστωση   ποσού 10.000,00 €, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.25.6262.008με   τίτλο   «Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», ποσού 12.300,00 € (προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα), μεταφέρει   δια του αποθεματικού     πίστωση ποσού 12.300,00 €, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Διά του απθεματικού 2.1 Στον Κ.Α. 02.25.6262.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 22.300,00 €προερχόμενη από ανταποδοτικά έσοδα.
  1. 3.Από την διαμορφωθείσα και   δεσμευθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.00.6492.002του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», ποσού με την Π.Α.Υ. 52/2016 και την 15/29-01-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6462Ω1Θ-ΟΥΔ) μειώνουμε κατά   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).
Μεταφορά
Πίστωσης

3.1 Στον Κ.Α. 02.15.6691 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»,   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 16.120,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους.

3.2 Στον Κ.Α. 02.70.6262.025 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.300,00 €προερχόμενη από ιδίους πόρους.

3.3 Στον Κ.Α. 02.70.6262.026 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.300,00 €προερχόμενη από ιδίους πόρους.

3.4 Στον Κ.Α. 02.70.6262.027 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 12.300,00 €προερχόμενη από ιδίους πόρους.

4. Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.20.7325.001με τίτλο   «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού», ποσού 45.626,80 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει     δια του αποθεματικού   πίστωση   ποσού 8.680,00 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 36.946,80 €. Διά του αποθεματικού 4.1 Στον Κ.Α. 02.30.7135.005 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων», πίστωση   ποσού 8.680,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ   ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.
5. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785,20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00 – 1.439,54 – 2.000,00 – 8.286,50)     14.705,56 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   2.500,00 €   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 12.205,56 € (14.705,56 – 2.500,00). Μεταφορά πίστωσης

5.1 Στον Κ.Α. 02.00.6441του σκέλους των εξόδων με     τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», πίστωση ποσού 1.000,00€ ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 7.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 8.000,00€ .

5.2 Στον Κ.Α. 02.00.6421.001 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», πίστωση ποσού 1.500,00 € ενισχύοντας την εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.500,00 €.

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 216/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

           Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Κελλάρης Βασίλειος

4. Σπανός Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο26-09-2016

Print Friendly, PDF & Email