214/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 20ο/03-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ214/2017

 

Περίληψη: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10394/29-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ‘ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ’», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 28-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*******************************************************

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Την αριθ. 6/2017 μελέτη του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 €,
 2. 2.Το αριθ. 9310/12-06-2017 συμφωνητικό, ποσού 18.384,12 €,
 3. 3.Την αριθ. 9616/15-6-2017 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου και
 4. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012 οι οποίες προβλέπουν ότιγιατηνπαραλαβή του φυσικούεδάφουςη ΠροϊσταμένηΑρχήσυγκροτείεπιτροπήστηνοποίασυμμετέχουνυποχρεωτικά ο Προϊστάμενος τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας Κατσιμπούλας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3 και ο επιβλέπωντου έργου Χασιώτης Τιμολέων Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3.ΗτριμελήςΕπιτροπήπαραλαβήςφυσικούεδάφουςθα πρέπεινασυμπληρωθείκαιαπόέναακόμητεχνικόμέλοςτηςΥπηρεσίαςμετοναναπληρωτή του, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα μετο άρθρο 26τουΝ.4024/2011.

Μετά τα ανωτέρω απαιτείται να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε. – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

(Τ.Υ.)

*******************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 30-06-2017 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012,

¨       το από 28-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας

¨       την 10343/28.06.17 γνωστοποίηση-ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δημόσιας κλήρωσης και το αποδεικτικό δημοσίευσή της, το Πρακτικό Κλήρωσης ανάδειξης μελών τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή Διενέργειας,

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει μέλος της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ»:
¨       τηνκα Γεωργία Μαστέλλου, Κλάδου ΠΕ-6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως τακτικό μέλος της επιτροπής και
¨       την κο Γεωργία Κόλλια, Κλάδου ΤΕ-5 Τοπογράφος Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος αυτής.
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 214/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-07-2017

Print Friendly, PDF & Email