210/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 20ο/03-07-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ210/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη διοικητικής Προσφυγής κατά της 123664/27.06.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10394/29-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ B

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του θέματος της εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α, το θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη διοικητικής Προσφυγής κατά της 123664/27.06.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το σκεπτικό της ως άνω απόφασης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η ακύρωση της αριθμ. 6/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην ∆. Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α), με την αιτιολογία ότι η Οικονομική Επιτροπή συγκρότησε τα μέλη της επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης 2017-2018 χωρίς κλήρωση κατά παράβαση του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

Δεδομένου ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες συγκρότησης της επιτροπής (Γνωστοποίηση-Ανακοίνωση, Αποδεικτικό Δημοσίευσης και Πρακτικό Κλήρωσης) και εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στο σκεπτικό της Απόφασης Συγκρότησης (1/2017 ΑΟΕ), κρίνεται αναγκαία κι επιβεβλημένη η εξέταση άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της ως άνω απόφασης.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ιβ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης προαπαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κα Παναγιώτας Βρέντα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       την ισχύουσα Νομοθεσία,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιβ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την υπ’ αριθμ. 1/2017 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων με ΑΔΑ: 6Δ4ΑΩ1Θ-ΣΥΜ,

¨       την υπ’ αριθμ. 6/2017 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην ∆. Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α) με ΑΔΑ: Ω838Ω1Θ-ΛΙ4,

¨       τα υπ’ αριθμ. 98660/17-5-2017 & 32156/3-3-2017 έγγραφά της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.,

¨       τα υπ’ αριθμ. 7901/31-5-2017 & 3337/15-3-2017 απαντητικά έγγραφα του Δήμου Σικυωνίων,

¨       και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του θέματος της εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α.

Β.- Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Αθηνών, κα Παναγιώτα Βρέντα, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη διοικητικής Προσφυγής κατά της 123664/27.06.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.

Γ.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί 1 ώρα εργασίας. Σημειωτέον, πως πλέον της ως άνω αμοιβής ο Δήμος Σικυωνίων θα επιβαρυνθεί και με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου ΦΠΑ.

Δ.- Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ε.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 00.6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 210/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04-07-2017

Print Friendly, PDF & Email