21/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 5ο/30-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την κεραία της εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 875/26-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Σπανός Κων/νος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την κεραία της εταιρείας με την επωνυμία ‘COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ’» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα παρακάτω:

1) την από 12-01-2018 εξώδικη δήλωση των κυρίων Χρήστου Ζάρκου του Κων/νου, Ευαγγέλου Ζάρκου του Γεωργίου και Ελένης Ζάρκου του Κων/νου κατά της εταιρείας τηλεπικοινωνιών «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» στην οποία γίνεται αναφορά υπαναχώρησης εκ του συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου του οικοπέδου ή της έκτασης στην ΤΚ Λαλιωτίου του Δήμου Σικυωνίων επί της οποίας πρόκειται να κατασκευαστεί και τοποθετηθεί κεραία της εταιρείας COSMOTE ύψους 43 μέτρων εκπομπής μεγάλης ακτίνας και ακτινοβολίας ιδιότητες, στοιχεία τα οποία σκοπίμως είχαν αποκρυφτεί από την εν λόγω εταιρεία για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης.

2) την αναγκαιότητα διερεύνησης των επιπτώσεων που δύναται να επιφέρει η ως άνω εξέλιξη στο Δήμο Σικυωνίων καθώς και των ενεργειών στις οποίες οφείλει ο προαναφερθείς να προβεί προς το σκοπό εξασφάλισης των συμφερόντων του.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση της υπόθεσης και πως πριν τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο πρότεινε τον διορισμό του Δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κου Κοσμά Αναστασίου.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 12-01-2018 εξώδικη δήλωση των κυρίων Χρήστου Ζάρκου του Κων/νου, Ευαγγέλου Ζάρκου του Γεωργίου και Ελένης Ζάρκου του Κων/νου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει το ΔΣ Κορίνθου, κο Κοσμά Αναστάσιο, προκειμένου να παράσχει γνωμοδότηση σχετικά με την από 12-01-2018 εξώδικη δήλωση των κυρίων Χρήστου Ζάρκου του Κων/νου, Ευαγγέλου Ζάρκου του Γεωργίου και Ελένης Ζάρκου του Κων/νου κατά της εταιρείας τηλεπικοινωνιών «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» στην οποία γίνεται αναφορά υπαναχώρησης εκ του συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου του οικοπέδου ή της έκτασης στην ΤΚ Λαλιωτίου του Δήμου Σικυωνίων επί της οποίας πρόκειται να κατασκευαστεί και τοποθετηθεί κεραία της εταιρείας COSMOTE ύψους 43 μέτρων εκπομπής μεγάλης ακτίνας και ακτινοβολίας ιδιότητες, στοιχεία τα οποία σκοπίμως είχαν αποκρυφτεί από την εν λόγω εταιρεία για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης καθώς και τις ενέργειες που οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων.

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 7 ώρες εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Γ. Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #40.000,00# €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31-01-2018

Print Friendly, PDF & Email