21/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­21/2017

 

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1518/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.1
   
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 2.
   
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 3.
   
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 1. 7.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Ε

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άμεση ανάγκη συγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη την από 07-02-2017 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 παρ. 8α του Ν.4412/16 και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π., πρότεινε να συγκροτηθεί η παραπάνω Επιτροπή με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου:

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
2. ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2. ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3. ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011,
 • τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3, 7, 8α του Ν.4412/16,
 • τις διατάξεις των άρθρων 344 και 376 παρ. 10 του Ν.4412/16,
 • την 1620/07.02.16 γνωστοποίηση-ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δημόσιας κλήρωσης και το αποδεικτικό δημοσίευσή της,
 • το Πρακτικό Κλήρωσης ανάδειξης μελών τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή Διενέργειας,
 • το υπ’ αριθμ. 755/12.12.2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,
 • το υπ’ αριθμ. 11/16.01.2017 έγγραφό του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.- Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 παρ. 8α και με θητεία από την λήψη της παρούσας έως 31/12/2017, από τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου:

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017

Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
1. ΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος)
2. ΜΑΚΑΒΕΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ-7 Χημικών Μηχανικών (Μέλος)
3. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (Μέλος)
Α/Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΛΑΔΟΣ
1. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΕ–3 Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος)
2. ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ-6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Μέλος)
3. ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας-Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Μέλος)

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Γ. – Διαθέτειτα παραπάνω μέλη για την συγκρότηση αντίστοιχης Επιτροπής:

 • του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, μετά το υπ’ αριθμ. 755/12.12.2016 έγγραφό του,
 • του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ», μετά το υπ’ αριθμ. 11/16.01.2017 έγγραφό του.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο09-02-2017

Print Friendly, PDF & Email