207/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   24η/13-09-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2016

 

Περίληψη: «Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου και ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης».

                    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13398/09-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος         Μέλος          
  Κελλάρης Βασίλειος   Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική       Μέλος          
  Μυττάς Ιωάννης         Μέλος                
  Ζάρκος Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος      

    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                    

Θέμα 7ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου και ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13401/09.09.2016 αίτηση του Βυτινιώτη Γεωργίου του Ιωάννη όπου ρητά αναφέρεται ότι ο προαναφερθείς τυγχάνει αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος αγροτεμαχίου, εκτάσεως τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (3.000,00 τ.μ.), ευρισκομένου στη θέση «Μπρίμιζα» της τοπικής κοινότητας Καισαρίου, οριζομένου γύρωθεν και κατά τον τίτλο κτήσης με αγροτικό δρόμο, ιδιοκτησία Αθανασίου Τσιόγκα, ιδιοκτησία Ευθυμίου Κωστούρου, ιδιοκτησία κληρονόμων Ιωάννη Χριστοδούλου και ιδιοκτησία Γεωργίου Βυτινιώτη.

Με την ως άνω αίτησή του ο προαναφερθείς εκδήλωσε τη βούλησή του περί δωρεάς προς το Δήμο Σικυωνίων τμήματος του προαναφερθέντος αγροτεμαχίου του, εμβαδού πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500,00 τ.μ.) και συνορευομένου βόρεια σε πλευρά είκοσι τεσσάρων μέτρων και έξι εκατοστών (24,06 μ) με ιδιοκτησία του, δυτικά σε πλευρά δέκα επτά μέτρων και ογδόντα επτά εκατοστών (17,87μ) με ιδιοκτησία του, νότια σε πλευρά τριάντα μέτρων κι ενενήντα πέντε εκατοστών (30,95 μ) με ιδιοκτησία Ιωάννη Κωστούρου και ανατολικά σε πλευρά είκοσι μέτρων (20,00 μ) με αγροτικό δρόμο υπό την προϋπόθεση χορήγησης προς αυτόν δικαιώματος άρδευσης από την ανορηχθησόμενη γεώτρηση είκοσι πέντε στρεμμάτων (25 στρ) ιδιοκτησίας του ες αεί.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. η του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το σύνολο των εγγράφων του φακέλου και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α.Αποδέχεται τη δωρεά του προπεριγραφέντος, ήτοι αγροτεμαχίου εμβαδού πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500,00 τ.μ.), ευρισκομένου στη θέση «Μπρίμιζα» της ΤΚ Καισαρίου και συνορευομένου βόρεια σε πλευρά είκοσι τεσσάρων μέτρων και έξι εκατοστών (24,06 μ) με ιδιοκτησία του, δυτικά σε πλευρά δέκα επτά μέτρων και ογδόντα επτά εκατοστών (17,87 μ) με ιδιοκτησία του, νότια σε πλευρά τριάντα μέτρων κι ενενήντα πέντε εκατοστών (30,95 μ) με ιδιοκτησία Ιωάννη Κωστούρου και ανατολικά σε πλευρά είκοσι μέτρων (20,00 μ) με αγροτικό δρόμο, με την αναφερόμενη στην αίτηση του Γεωργίου Βυτινιώτη προϋπόθεση.

Β.Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον κο Βυτινιώτη Γεώργιο για την προσφορά του και εύχεται την ενέργειά του αυτή να μιμηθούν και άλλοι.

Γ.Ορίζει τη Συμβολαιογράφου Σικυώνος, κα Μαρίνα Λεονάρδου-Φίλη, να προβεί στη σύνταξη του συμβολαίου δωρεάς του προπεριγραφέντος αγροτεμαχίου.

Δ.Ψηφίζει πίστωση ποσού #1.446,30# € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», με Π.Α.Υ. 326/2016 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 202/16 Α.Ο.Ε.).

Ε.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς, με τους αναφερομένους σε αυτή όρους, καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 207/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

4. Κελλάρης Βασίλειος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 14-09-2016

Print Friendly, PDF & Email