207/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19ο/21-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ207/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9683/16-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτην Α.Ο.Ε. 205/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτις Α.Δ.Σ. 103,216/ 2017 περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017,

üτους Α.Μ. 28,29,30,19 / 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

üτων αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Τον Α.Μ. 28/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ποσού #996,96 # € σε βάρος του Κ.Α. 10.7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 275/2017.
 2. 2.Τον Α.Μ. 30/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «προμηθεια πινακιδων κοκ – κατοπτρων ορατοτητασ οδηγων & πινακιδων ονομασιασ & αριθμησησ οδων» ποσού #9.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 281/2017.
 3. 3.Τον Α.Μ. 29/2017της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «προμηθεια ευκαμπτων οριδεικτων (κολωνακια)» ποσού #2.499,79# € σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.014 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 280/2017.
 4. 4.Τον Α.Μ. 19/2017της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής & ολοκλήρωση διαδικασίας διόρθωσής τους, στις κυρωμένες Π.Ε. των Πολεοδ. Ενοτ. Κανελλοπούλου-Σφαγεία & Νεάπολης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων» ποσού #10.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.023 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 279/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την Α.Ο.Ε. 205/2017 έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου,
 • τις μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

¨       τους Α.Μ. 28,29,30,19/ 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

¨       των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
10.7131.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 275/17 996,96 €

30.7135.002

(ΜΗΤΡΩΟ 1)

προμηθεια πινακιδων κοκ – κατοπτρων ορατοτητασ οδηγων & πινακιδων ονομασιασ & αριθμησησ οδων 281/17 9.000,00 €

30.7135.014

(ΜΗΤΡΩΟ 2)

προμηθεια ευκαμπτων οριoδεικτων (κολωνακια) 280/17 2.499,79
00.6117.023 (ΜΗΤΡΩΟ 3) Υπηρεσίες Συμβούλου-παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την Σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής & ολοκλήρωση διαδικασίας διόρθωσής τους, στις κυρωμένες Π.Ε. των Πολεοδ. Ενοτ. Κανελλοπούλου-Σφαγεία & Νεάπολης Κιάτου, του Δήμου Σικυωνίων 279/17 10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 22.496,75
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε Λεπτών 22.496,75 €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 275 και 279-281/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 207/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-06-2017

Print Friendly, PDF & Email