206/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   24η/13-09-2016

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ206/2016

Περίληψη: Αποδοχή ποσού για «Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016», και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13398/09-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος         Μέλος          
  Κελλάρης Βασίλειος   Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική       Μέλος          
  Μυττάς Ιωάννης         Μέλος                
  Ζάρκος Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                    

Θέμα 6ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016» έθεσε υπόψη των μελών το από 09-09-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και το οποίο έχει ως κατωτέρω:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Υπηρεσία από 10 σε 15

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6o
ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού για «Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016», και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.-
******************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αριθμ. 27473/05-09-2016 (ΑΔΑ: 73ΓΟ465ΦΘΕ-Ξ06) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,   κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 3.146,92 € για «Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων που μεταφέρθηκαν στο Δήμο μας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016».

Προκειμένου να καλύψουμε την δαπάνη για την ενοικίαση του χώρου όπου στεγάζονται το 2ο και το 7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου για την χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2016, από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαιτείται αποδοχή του ποσού των 3.146,92 €, τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή ως εσόδου του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 06.00.0612 με τίτλο «ΚΑΠ για τη καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών» ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 4.642,92 € (με την αρίθμ. 230/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου {ΑΔΑ: Ω6Μ8Ω1Θ-ΨΦΩ} , η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 2021/50985/12-7-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου {ΑΔΑ: ΨΥ2ΘΟΡ1Φ-ΔΞΜ}), διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.789,84 € καθώς και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. 02.15.6232.001 με τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)» , πίστωση ποσού 3.146,92 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 10.936,76 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.083,68 €.

Διευκρινίζουμε ότι με την αρίθμ. 319/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου {ΑΔΑ: ΩΠΝΛΩ1Θ-Μ7Φ} , η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 112427/31-8-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου {ΑΔΑ: 765ΗΟΡ1Φ-3ΘΞ}), είχε γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με το ποσό των 6.293,84€ από ιδίους πόρους έτσι ώστε να καλυφθεί η δαπάνη των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2016, επειδή τα μισθώματα είναι υποχρεωτική δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4270/2014, και μετά την κατανομή των μισθωμάτων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα τροποποιείται ανάλογα ο προϋπολογισμός, έτσι ώστε το παραπάνω ποσό των 6.293,84€ να διατεθεί για άλλες δαπάνες του Δήμου μας.-

                                                                                

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.15.6232.001   με   τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)», στα 14.083,68€ , μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.146,92 € προερχόμενη από τακτικά έσοδα ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6111.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», πίστωση ποσού 3.146,92 €  ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 15.009,40 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 18.156,32 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-

Κιάτο 9 Σεπτεμβρίου   2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

                        Ο Προϊστάμενος Τμήματος

                        Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                    και Προμηθειών

                             Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 

Α.-Αποδέχεταιτο ποσό των #3.146,92# €, που κατανεμήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Δήμο μας, για την «Καταβολή των μισθωμάτων σχολικών μονάδων σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν την χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2016».

Β.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κατωτέρω:

Εγγράφεται ως έσοδο το ποσό των #3.146,92# €στον Κ.Α. 06.00.0612 με τίτλο «ΚΑΠ για τη καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών» ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των #4.642,92# € (με την αρίθμ. 230/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου {ΑΔΑ: Ω6Μ8Ω1Θ-ΨΦΩ), η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 2021/50985/12-7-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου {ΑΔΑ: ΨΥ2ΘΟΡ1Φ-ΔΞΜ}, διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #7.789,84# € καθώς και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στον Κ.Α. 02.15.6232.001 με τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)», πίστωση ποσού #3.146,92# € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των #10.936,76# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των #14.083,68# €.

Διευκρινίζουμε ότι με την αρίθμ. 319/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου {ΑΔΑ: ΩΠΝΛΩ1Θ-Μ7Φ}, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 112427/31-8-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου {ΑΔΑ: 765ΗΟΡ1Φ-3ΘΞ}, είχε γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με το ποσό των #6.293,84# € από ιδίους πόρους έτσι ώστε να καλυφθεί η δαπάνη των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2016, επειδή τα μισθώματα είναι υποχρεωτική δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4270/2014, και μετά την κατανομή των μισθωμάτων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα τροποποιείται ανάλογα ο προϋπολογισμός, έτσι ώστε το παραπάνω ποσό των #6.293,84# € να διατεθεί για άλλες δαπάνες του Δήμου μας.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.15.6232.001 με τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)», στα #14.083,68# €, μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού #3.146,92# € προερχόμενη από τακτικά έσοδα ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6111.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων», πίστωση ποσού #3.146,92# € ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των #15.009,40# € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 18.156,32 €.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-

 

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1.Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

4. Κελλάρης Βασίλειος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   14-09-2016

Print Friendly, PDF & Email