206/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19ο/21-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ206/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9683/16-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 9ο

 

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 21-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την ψήφιση των πιστώσεων για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2016, αναλυτικά όπως παρακάτω:

 1. Στον Κ.Α. 02.20.6322 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων», πίστωση ποσού 1.047,00 €.
 2. Στον Κ.Α. 02.30.6322 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων», πίστωση ποσού 1.629,00 €.
 3. Στον Κ.Α. 02.70.6322 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας       φορτηγών αυτοκινήτων», πίστωση       ποσού 618,00 €.

Σχετική Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης:

Π.Α.Υ.: 278 / 2017 για ποσό 3.294,00 €

       Κιάτο 21 Ιουνίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                          Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                               

                                 και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                     Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

     (T.Y.)                                                                                          (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 21-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σύμφωνα με το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 278/2017 1.047,00
02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 278/2017 1.629,00
02.70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 278/2017 618,00
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 206/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-06-2017

Print Friendly, PDF & Email