205/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   24η/13-09-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2016

 

Περίληψη:

«Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δ. Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13398/09-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος         Μέλος          
  Κελλάρης Βασίλειος   Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική       Μέλος          
  Μυττάς Ιωάννης         Μέλος                
  Ζάρκος Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος      

    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                    

Θ έ μ α 5ο

——————–

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δ. Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος της εταιρείας «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε», εξέθεσε ότι ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατατέθηκε η από 07-12-2015 αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» κατά του Δήμου Σικυωνίων κλπ, περί καθορισμού της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως των ακινήτων και των επικειμένων τους που κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα με την υπ’ αριθμ. Δ12/2697/14.05.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 101/28.05.2015) τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων) για τις ανάγκες κατασκευής των έργων της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κορίνθου Πατρών αλλά και η αποβολή από την απαλλοτριούμενη εδαφική έκταση και τα επικείμενά της, των νομέων, κατόχων και ιδιοκτητών καθώς και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς ή κατέχει γι’ αυτούς υπό τον όρο της προηγούμενης παρακατάθεσης της προσωρινής αποζημίωσης, οπότε επέρχεται η συντέλεση της απαλλοτρίωσης, συμφώνως προς τα ειδικότερον οριζόμενα στην § 5 του αρθρ. 9 του Ν. 2882/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την προσθήκη της εν λόγω παραγράφου με την § 3 του αρθρ.126 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/10-4-2012).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να προσδιορίσει τ’ ακίνητα του Δήμου Σικυωνίων που περιλαμβάνονται στην προπεριγραφόμενη απαλλοτρίωση όπως επίσης να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον προαναφερθέντα ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης που έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί για τηδικάσιµοτης 16ης/11/2016 καθώς και κατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α.-Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον κ. Κωνσταντίνο Ζαρρή προκειμένου να προσδιορίσει τ’ ακίνητα του Δήμου Σικυωνίων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. Δ12/2697/14.05.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 101/28.05.2015) τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων) δυνάμει της οποίας κηρύχθηκαν οι απαλλοτριωτέες εκτάσεις για τις ανάγκες κατασκευής των έργων της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Κορίνθου Πατρών όπως επίσης να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη συζήτηση της από 07/12/2015 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» που έχει προσδιορισθεί για τη δικάσιμο της 16ης/11/2016 καθώςκαικατόπιν οποιασδήποτε αναβολής ή ματαίωσης της.

Β.-Για τις ανάγκες διερεύνησης της υπόθεσης και συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων κρίνεται πως θ’ απαιτηθεί 1,5 ώρα εργασίας.

Γ.-Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.-Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό #30.000,00# €.

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 205/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

       Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

4. Κελλάρης Βασίλειος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο14-09-2016

Print Friendly, PDF & Email