204/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19ο/21-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από   θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9683/16-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 19-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την αριθμ. 222/16-06-2017 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 20114/16-06-2017 (ΑΔΑ: 722Π465ΧΘ7-9Γ3) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» από πιστώσεις (ΣΑΕ 055).

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση η απόδοση του παραπάνω θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ. , η δε ισχύς της απόφασης ορίζεται σε 18 μήνες από την έκδοσή της.

Προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά ως εξής:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν

από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                               €   168.268,00

(Νέο έργο)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1322.013   με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» πίστωση ποσού 100.000,00€, προερχόμενη από {ΣΑΕ 055} και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Επειδή το παραπάνω ποσό δεν επαρκεί για την αποκατάσταση ζημιών, μετά και την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνεται η κατάργηση των παρακάτω πιστώσεων και η ενίσχυση της πίστωσης που θα δημιουργηθεί για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των ζημιών που δημιουργήθηκαν από θεομηνίες αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.001 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ}» ποσού 50.000,00 € μειώνουμε κατά 50.000,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.001 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 6.209,65 € μειώνουμε κατά 6.209,65 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7326.001 με τίτλο «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου (ομβρίων) Τ.Δ. εκτός Λαύκας & Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 1.843,09 € μειώνουμε κατά 1.843,09 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.001 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ» ποσού 0,60 € μειώνουμε κατά 0,60 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» ποσού 2,15 € μειώνουμε κατά 2,15 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.003 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ» ποσού 8,91 € μειώνουμε κατά 8,91 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.009 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες» ποσού 418,56 € μειώνουμε κατά 418,56 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ 2002, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.015 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ» ποσού 687,23 € μειώνουμε κατά 687,23 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.026 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» ποσού 399,40 € μειώνουμε κατά 399,40 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 149.527,86€ μειώνουμε κατά 8.698,41 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 140.829,45 €.

Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού 68.268,00€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31-39.264,64-49.838,50-16.693,20-24.000,00-2.346,01+100.000,00+68.268,00) 217.863,22€, μειώνουμε κατά 168.268,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 49.595,22€ (217.863,22 – 168.268,00), προερχόμενη από ΣΑΕ 055 (με την παρούσα επιχορήγηση) με το ποσό των 100.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€

Μεταφέρουμε

Στον Κ.Α. 02.64.7326.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» πίστωση ποσού 168.268,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΣΑΕ 055 (με την παρούσα επιχορήγηση) με το ποσό των 100.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€, από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κιάτο 19 Ιουνίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιώ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                             Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

         και Προμηθειών                                             Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                             Θεόδωρος Ασημακόπουλος

                           (Τ.Υ.)                                                                             (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 222/2017 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΕΝΣΩ1Θ-5ΟΣ),
 • το από 19-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Νέο έργο)

€ 168.268,00

 

Β.- Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2017 ως κατωτέρω:

 

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1322.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» πίστωση ποσού 100.000,00 €, προερχόμενη από {ΣΑΕ 055} και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μεταφορά στο αποθεματικό

#100.000,00# €

1.1 Μεταφορά στον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού #100.000,00# €.
2. Α. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7323.001 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ}» ποσού 50.000,00 € μειώνουμε κατά 50.000,00 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφορά στο αποθεματικό

#68.268,00# €

2.1 Μεταφορά στον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού #68.268,00# €.
Β. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7333.001 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού 6.209,65 € μειώνουμε κατά 6.209,65 € προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Γ. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7326.001 με τίτλο «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου (ομβρίων) Τ.Δ. εκτός Λαύκας & Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 1.843,09 € μειώνουμε κατά 1.843,09 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Δ. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.001 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ» ποσού 0,60 € μειώνουμε κατά 0,60 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ε. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» ποσού 2,15 € μειώνουμε κατά 2,15 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
ΣΤ. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.003 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ» ποσού 8,91 € μειώνουμε κατά 8,91 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ζ. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.009 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες» ποσού 418,56 € μειώνουμε κατά 418,56 €, προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ 2002, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Η. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.015 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ» ποσού   687,23 € μειώνουμε κατά 687,23 € προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Θ. Από την πίστωση του Κ.Α. 02.30.7336.026 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» ποσού 399,40 € μειώνουμε κατά 399,40 €, προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ι. Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 149.527,86€ μειώνουμε κατά 8.698,41 €, προερχόμενη από ιδίους πόρους διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 140.829,45 €.
3. Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31-39.264,64-49.838,50-16.693,20-24.000,00-2.346,01+100.000,00+68.268,00) 217.863,22€, μειώνουμε κατά 168.268,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 49.595,22€ (217.863,22 – 168.268,00),   προερχόμενη από ΣΑΕ 055 (με την παρούσα επιχορήγηση) με το ποσό των 100.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από   ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€ Μεταφορά μέσω
αποθεματικού
ποσό
#168.268,00# €
3.1 Στον Κ.Α. 02.64.7326.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» πίστωση ποσού 168.268,00 €, δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΣΑΕ 055 (με την παρούσα επιχορήγηση) με το ποσό των 100.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , από   ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€, από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€.

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 204/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-06-2017

Print Friendly, PDF & Email