203/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   24η/13-09-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2016

 

Περίληψη:«Έγκριση ή μη του πρακτικού για ανάθεση της προμήθειας και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού».

                    

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13398/09-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος         Μέλος          
  Κελλάρης Βασίλειος   Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική       Μέλος          
  Μυττάς Ιωάννης         Μέλος                
  Ζάρκος Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.    

 

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το3ο θέματης ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Έγκριση ή μη του πρακτικού για ανάθεση της προμήθειας και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού», έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:

α) Το από 25.08.2016 Πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού».

β) Το από 26.08.2016 Αποδεικτικό Δημοσίευσης Πρακτικού.

γ) Την από 07.09.2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας, επί των ενστάσεων κατά του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού».

δ) Την με Α.Π. Δήμου Σικυωνίων: 12598/25.08.2016 ένσταση της AMBERHELLAS Ε.Π.Ε. κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού και κατά της διακήρυξης της μελέτης του διαγωνισμού.

ε) Την με Α.Π. Δήμου Σικυωνίων: 12594/25.08.2016 ένσταση της AMBERHELLAS Ε.Π.Ε. κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού και της μελέτης του «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού».

στ)   Την με Α.Π. Δήμου Σικυωνίων: 12714/29.08.2016 ένσταση του Γεωργίου Ε. Καραχάλιου κατά του από 26.08.2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού».

ζ) Την με Α.Π. Δήμου Σικυωνίων: 12742/29.08.2016 ένσταση της ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του πρακτικού Διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού» και κατά της νομιμότητας της συμμετοχής σε αυτόν του ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας, με την από 08-09-2016 εισήγησή της, εισηγείται τα παρακάτω:

  1. Την απόρριψη των ενστάσεων.
  2. Την κήρυξη του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού» ως άγονου.
  3. Την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού» με τροποποίηση των όρων αυτού λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», το σύνολο των ενστάσεων και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α.Απορρίπτει τις κάτωθι ενστάσεις ως απαράδεκτες:

  • την με Α.Π. Δήμου Σικυωνίων: 12598/25.08.2016 ένσταση της AMBERHELLAS Ε.Π.Ε.
  • Της με Α.Π. Δήμου Σικυωνίων: 12594/25.08.2016 ένσταση της AMBERHELLAS Ε.Π.Ε.
  • Της με Α.Π. Δήμου Σικυωνίων: 12714/29.08.2016 ένσταση του Γεωργίου Ε. Καραχάλιου.
  • Της με Α.Π. Δήμου Σικυωνίων: 12742/29.08.2016 ένσταση της ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω στην εισήγηση του προέδρου.

Β. – Κηρύσσει το διαγωνισμό ως άγονο.

Γ.Εγκρίνει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Λαμπτήρων κ.λ.π. Αναλώσιμου Ηλεκτρολογικού Υλικού» με τροποποίηση των όρων αυτού λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπου με νεότερή μας απόφαση θα καθορίσουμε τους όρους του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

         Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

4. Κελλάρης Βασίλειος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 14-09-2016

Print Friendly, PDF & Email