203/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19ο/21-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ203/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το δ΄ τρίμηνο του έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9683/16-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το δ΄ τρίμηνο του έτους 2016», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αριθμ. 18337/07-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΜΣ465ΧΘ7-ΜΑΘ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 1.446,30 € για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.)», για το δ΄ τρίμηνο του έτους 2016.

Προκειμένου να καλύψουμε την δαπάνη για την ενοικίαση του χώρου όπου στεγάζεται το Κ.Ε.Π. για το δ΄ τρίμηνο 2016, απαιτείται αποδοχή του ποσού των 1.446,30 €, τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή ως εσόδου του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 06.00.0619.017 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δ΄ τριμήνου 2016» και την μεταφορά της δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων.

Στον Κ.Α. 02.10.8117.005 με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ από μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για το δ’ τρίμηνο 2016», πίστωση ποσού 1.446,30 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος, η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και στη συνέχεια η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

Κιάτο 13 Ιουνίου 2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                          Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                               

                                 και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                     Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

     (T.Y.)                                                                                          (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 13-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Αποδέχεται το ποσό των #1.446,30# €, το οποίο κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την υπ’ αριθμ. 18337/07-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΜΣ465ΧΘ7-ΜΑΘ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Β.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

1 . Εγγραφή ως εσόδου του ποσού #1.446,30# € στον Κ.Α. 06.00.0619.017 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δ΄ τριμήνου 2016» και την μεταφορά της δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων.

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#1.446,30# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.10.8117.005 με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ από μισθώματα κτιρίου στέγασης Κ.Ε.Π. για το δ’ τρίμηνο 2016», πίστωση ποσού #1.446,30# € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Γ.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δηµοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 203/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-06-2017

Print Friendly, PDF & Email