202/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24η/13-09-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ202/2016

 

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13398/09-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος         Μέλος          
  Κελλάρης Βασίλειος   Αντιπρόεδρος   Μπουζιάνη Βασιλική       Μέλος          
  Μυττάς Ιωάννης         Μέλος                
  Ζάρκος Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών της, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:

 1. Για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, λαμβάνοντας υπόψη τους Αρ. Μελετών 18,19,20/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας,
  1. 1)«ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» ποσού #1.446,30# € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 326/2016.
  2. 2) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού #24.403,20# € σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6262.010 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 327/2016.
  3. 3)«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού #24.403,20# € σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6262.011 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 328/2016.
  4. 4)«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» ποσού #24.403,20# € σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6262.012 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 329/2016

Β. Καθώς και περί «Ανατροπής Ανάληψης Υποχρέωσης» που διατέθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και εκ νέου ψήφιση πίστωσης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 12-09-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

**************************************

Με την αρίθμ. 170/18-7-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Θ43Ω1Θ-ΛΜΣ) είχε ψηφισθεί πίστωση ποσού 15.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7133.002 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων-σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου» προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μετά την   Π.Α.Υ. 303/2016 με πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004812351 2016-07-20) και εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (16REQ004839630 2016-07-25).

Επειδή μέχρι 8-8-2016 (ημερομηνία εφαρμογής του Ν. 4412/2016), δεν είχαν γίνει οι διαδικασίες ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,   προτείνεται η   ανάκληση της Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010) και η εκ νέου ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σύμφωνα με την 22/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Κιάτο   12 Σεπτεμβρίου 2016  

Για το Οικονομικό Τμήμα

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                       Ο Διευθυντής Οικονομικών

   Υπηρεσιών και Προμηθειών

     Ιωάννης Β. Γιαννούλας                             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω, την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 • Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά τις υπ’ αριθμ. 18,19,20/2016 μελέτες της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.6111.002 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 326/2016 1.446,30 €
02.70.6262.010 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 327/2016 24.403,20 €
02.70.6262.011 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 328/2016 24.403,20 €
02.70.6262.012 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 329/2016 24.403,20 €
 • Ανακαλεί την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 303/2016 με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 Π.Δ. 113/2010).
 • Και εκ νέου ψήφιση πίστωσης σύμφωνα με την 22/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και την αντίστοιχη Π.Α.Υ. που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.7133.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ» 325/2016 15.000,00€

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

4. Κελλάρης Βασίλειος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 14-09-2016

Print Friendly, PDF & Email