202/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19ο/21-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ202/2017

 

Περίληψη: Έγκριση ή μη Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9683/16-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή μη Πρακτικών Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω:

Με την αριθ. 23/2017 απόφασή μας εγκρίναμε την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσαμε τους όρους του διεθνή, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017» προϋπ. 452.167,01€ (με Φ.Π.Α.), βάσει της οποίας εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με α/α Συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 38511 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17η-03-2017.

Με την αριθ. 105/2017 απόφασή μας εγκρίναμε τα πρακτικά του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύξαμε ως προσωρινό ανάδοχο για τον 1ο και 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξης την εταιρεία καυσίμων “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”.

Στις 29-05-2017 απεστάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ η αριθ. 8345/29-05-2017 πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, η οποία τα προσκόμισε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και όσα ορίζονται στην αριθ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αποσφραγίστηκαν και ελέχθηκαν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017 σύμφωνα με τα από 14-06-2017 και 16-06-2017 πρακτικά της.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρακτικά η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών εισηγείται:

«… την κατακύρωση του 1ου και 2ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017», συνολικού προϋπολογισμού 298.945,41€ με Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι 241.085,01€ χωρίς Φ.Π.Α.), στην “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106302000, 2107705401 φαξ: 2106302510 & 2106302511 και με ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

1ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Βενζίνη Αμόλυβδη (-1,9 %) Επιβάρυνση ένα κόμμα εννέα τοις εκατό

2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1 Πετρέλαιο κίνησης (-0,5 %) Επιβάρυνση μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό

επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, στο νομό Κορινθίας.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 59885 προσφορά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 01/2017 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 1700/08-02-2017 διακήρυξης».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τα παραπάνω εκτεθέντα,
 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • τους όρους της αριθ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξης,
 • τα από 14-06-2017 και 16-06-2017 σχετικά Πρακτικά αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2017,
 • το γεγονός ότι δεν έχουν κατατεθεί ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές ή ασφαλιστικά μέτρα κατά του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου της αριθ. 1700/08-02-2017 διακήρυξης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει τα από 14-06-2017 και 16-06-2017 Πρακτικά αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2017».

Β.- Κατακυρώνει και αναθέτει την σύμβαση ολόκληρης της ποσότητας καυσίμων όπως αναγράφεται στους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 1700/08-02-2017 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 298.945,41€ με Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι 241.085,01€ χωρίς Φ.Π.Α.), στην “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι στην οδό Χειμάρρας 8Α, Τ.Κ. 151 25, με Α.Φ.Μ. 094010146, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ: 2106302000, 2107705401 φαξ: 2106302510 & 2106302511, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή ΦΟΡΕΑΣ Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1

Βενζίνη Αμόλυβδη

CPV 09132100-4

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ lt 12.484,82 1,195 14.919,36
Κο.Δ.Ε.Δη.Σ. lt 3.000,00 1,195 3.585,00
Σύνολο: 15.484,82   18.504,36
ΦΠΑ 24%:     4.441,05
Γενικό Σύνολο:     22.945,41

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή ΦΟΡΕΑΣ Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1

Πετρέλαιο κίνησης

CPV 09134220-5

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ lt 235.037,64 0,947 222.580,65
Σύνολο: 235.037,64   222.580,65
ΦΠΑ 24%:     53.419,35
Γενικό Σύνολο:     276.000,00

και με ποσοστό επιβάρυνσης:

 • ένα κόμμα εννέα τοις εκατό (1,9%) για την αμόλυβδη βενζίνη και
 • μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) για το πετρέλαιο κίνησης,

επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, στο νομό Κορινθίας.

Η σύμβαση θα συναφθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 59885 προσφορά της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 01/2017 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 1700/08-02-2017 διακήρυξης.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.

Γ.- Η απαιτούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, όπως αυτές έχουν ψηφιστεί στην αριθ. 23/2017 Απόφασή μας με Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 158/2017.

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τις ποσότητες που αναλογούν στον Δήμο. Ο ανάδοχος θα υπογράψει επιπλέον σύμβαση με την Κο.Δ.Ε.Δη.Σ. για τις ποσότητες που της αναλογούν, σύμφωνα με τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό.

Ε.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ή οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 καθώς και του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 202/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-06-2017

Print Friendly, PDF & Email