200/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   23η/06-09-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2016

 

Περίληψη: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 221 § 11α του Ν. 4412/2016.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13039/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς Ιωάννης            Μέλος             Μπουζιάνη Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος Δημήτριος          Μέλος             Κελλάρης Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος        Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                    

Θέμα 3ο

(εκτός ημερησίας διάταξης)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το θέμα:«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 221 § 11α του Ν. 4412/2016» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), με τις οποίες απαιτείται η συγκρότηση της εν θέματι Επιτροπής και πρότεινε τον ορισμό των παρακάτω Δημοτικών Υπαλλήλων:

Ώς τακτικά μέλη τους:               Ώς αναπληρωματικά μέλη τους:

1. Χασιώτη Τιμολέοντα                 1. Λαλιώτη Γεώργιο

2. Γεωργίου Βλάσιου                    2. Μιχαλοπούλου Γεωργία

3. Νταγκαζίδη Μιχαήλ                             3. Λίγκα Παναγιώτα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 557/06.09.2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, με το οποίο ζητά την διάθεση υπαλλήλων από το Δήμο μας, προκειμένου να συγκροτήσει τα όργανα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, λόγω του ότι στερείται προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ΤΕΥΧ. Α/08.08.2016),και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
  • το υπ’ αριθμ. 557/06.09.2016 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β. Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγώντου Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», το οποίο στερείται προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 221 § 11α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τευχ. Α/08.08.2016) με θητεία από την λήψη της παρούσας έως 31/12/2016, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου:

1. Χασιώτη Τιμολέοντα, ΠΕ-3 Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρο.

2. Γεωργίου Βλάσιου, ΔΕ-1 Διοικητικού.

3. Νταγκαζίδη Μιχαήλ, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος.

Αναπληρούμενοι από τους υπαλλήλους του Δήμου:  

1. Λαλιώτη Γεώργιο, ΔΕ-1 Διοικητικού.

2. Μιχαλοπούλου Γεωργία, ΠΕ-1 Διοικητικού.

3. Λίγκα Παναγιώτα, ΠΕ-1 Οικονομικού.

Που αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Γ. Διαθέτειτα παραπάνω μέλη για την συγκρότηση αντίστοιχης Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, μετά το υπ’ αριθμ. 557/06.09.2016 έγγραφό του.

 

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   07-09-2016

Print Friendly, PDF & Email