20/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ        

                                

                                            Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/29-01-2016 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αριθμός Απόφασης 20/2016

 

Περίληψη: «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 848/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10 : 30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 911/25-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα   – 5 – ήτοι:

                 ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

1. Σπυρίδων Σταματόπουλος,   Πρόεδρος         1. Σπανός           Κωνσταντίνος   Μέλος

   2. Μυττάς             Ιωάννης         Μέλος         2. Καρακούσης   Ευάγγελος           «                

   3. Ζάρκος             Δημήτριος       Μέλος                          

   4. Μπουζιάνη         Βασιλική             «    

   5. Κελλάρης           Βασίλειος     Αντιπρόεδρος                                                                                              

                                                          

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ 8ο

————————-

    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, εισηγούμενος του 8ο θέματος περί:«Ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 848/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης», έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ. 848/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, δυνάμει της οποίας απορρίπτεται η έφεση του Δήμου Σικυωνίων η οποία επεδίωκε να ακυρωθεί, η με αριθμ. πρωτ. 246/2006 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγο εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου Αθηνών κου Δημητρίου Παπαγεωργίου , για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ αριθ. 848/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α. Ορίζει το Δικηγόρο Αθηνών, κο Δημήτριο Παπαγεωργίου, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 848/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

Β.- Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 0,5 ώρες εργασίας.

        

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.

4194/2013).

Δ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι

γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών».

Ε.-Η αμοιβή του δικηγόρου θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

        

         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2016.

                                   Συντάχθηκε και υπογράφεται

         Ο Πρόεδρος                                                      Τα μέλη

                                                                     1. Μυττάς         Ιωάννης

   Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος                         2. Ζάρκος         Δημήτριος                                                                              

                                                                        3. Μπουζιάνη     Βασιλική

                                                                       4. Κελλάρης       Βασίλειος

                             Ακριβές απόσπασµα

                                   Κιάτο29Ιανουαρίου 2016

Print Friendly, PDF & Email