20/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­20/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείου Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1518/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.1
   
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 2.
   
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 3.
   
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 1. 7.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Δ

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου για την υπηρεσία «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείου Δήμου Σικυωνίων» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα από 01-02-2017 και 03-02-2017 Πρακτικά Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών που έχουν ως εξής:

*************************************************

1οΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Υπηρεσιών (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

2/ Mπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ-22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

3/ Ευαγγελοπούλου Μαρία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας,

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 199/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε..

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
 2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. ToΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 6. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 7. Την αριθ. 21/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α..
 8. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 9. Την με αριθμό 220/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ 242/2016).
 10. Την αριθμ. πρωτ. 19033/16-12-2016Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 11. Τον συνοπτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 29-12-2016 και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.
 12. Την υπ’ αριθ. 390/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε..
 13. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω 390/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 14. Την αριθμ. πρωτ. 563/16-01-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της διαδικασίας.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα ο φάκελος των δικαιολογητικών της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με αριθ. Πρωτ. 1026/24-01-2017, ο οποίος και παραδόθηκε στην Επιτροπή.

Εν συνεχεία η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος είναι καλά σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή του και παράλληλα στην καταγραφή, μονογραφή των δικαιολογητικών εγγράφων που βρίσκονται σ’ αυτόν, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από το άρθρο 16 τη διακήρυξης δικαιολογητικά : 1 2 3 4 5  
Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ *δεν προσκομίστηκαν τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών του Δ.Σ.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το γεγονός ότι ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης πλην των πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3β της διακήρυξης,
 • το άρθρο 16 παρ. 3ε της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν

παρέχει

παράταση πέντε (5) ημερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στην εταιρία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» για την προσκόμιση των πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών του Δ.Σ. της «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.».

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε δύο αντίτυπα, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Κιάτο 01 Φεβρουαρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης                               2/ Mπουντή Γεωργία                  3/ Ευαγγελοπούλου Μαρία

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Υπηρεσιών (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ-4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

2/ Mπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ-22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3/ Ευαγγελοπούλου Μαρία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας,

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 199/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων», ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
 2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. Την αριθμ. πρωτ. 19033/16-12-2016 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 4. Το από 01-02-2017 1ο Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου.
 5. Το αριθ. πρωτ. 1426/01-02-2017 έγγραφο με θέμα: ¨Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης¨ για την εν λόγω υπηρεσία.
 6. Τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1542/03-02-2017 σφραγισμένο φάκελο της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της διαδικασίας.

Εν συνεχεία η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι ο φάκελος κατατέθηκε εμπρόθεσμα, είναι καλά σφραγισμένος και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή του και παράλληλα στην καταγραφή, μονογραφή των δικαιολογητικών εγγράφων που βρίσκονται σ’ αυτόν, ήτοι των πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών του Δ.Σ. της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 16 παρ. 3β της διακήρυξης.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 3 της αριθ. 19033/16-12-2016 διακήρυξης και

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Για την κατακύρωση της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» στην «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό 25ης Μαρτίου 11 στο Κιάτο, με Α.Φ.Μ. 997636418, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ.:2742025000, έναντι συνολικού ποσού 33.030,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 40.957,20€ με Φ.Π.Α. 24%.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 03 Φεβρουαρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης                   2/ Mπουντή Γεωργία                  3/ Ευαγγελοπούλου Μαρία

*************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εγκρίνει τα εν λόγω Πρακτικά Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

üτις διατάξεις του άρθρου 105 και 106 του Ν. 4412/16 περί κατακύρωσης και ματαίωσης τη διαδικασίας.

üτην υπ’ αριθμ. 199/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Υπηρεσιών αρθρ. 221 παρ.1,3 του Ν. 4412/2016 με ΑΔΑ: 7ΕΤ0Ω1Θ-0Ν2.

üτην υπ’ αριθμ. 220/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης με ΑΔΑ: 6Γ09Ω1Θ-ΓΕ7 και ΑΔΑΜ: 16REQ005587527/16.12.2016 (ΠΑΥ 242/2016).

üτην υπ’ αριθμ. 19033/16-12-2016Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:16PROC005588893/16.12.2016.

üτην υπ’ αριθμ. 390/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη περί έγκρισης του πρακτικού Επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών Υπηρεσιών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου με ΑΔΑ: 6Ω1ΝΩ1Θ-ΛΣΩ.

üτο γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 390/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη,

üτην υπ’ αριθμ. 563/16-01-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,

üτον υπ’ αριθμ. 1026/24-01-2017 φάκελο δικαιολογητικών της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ (όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 3 της διακήρυξης),

üτο υπ’ αριθμ. 1426/01-02-2017 έγγραφο με θέμα «Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης»,

üτον υπ’ αριθμ. 1542/03-02-2017 φάκελο δικαιολογητικών της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 3 της διακήρυξης),

üτα από 01-02-2017 και 03-02-2017 Πρακτικά Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.- Εγκρίνονται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών τα από 01-02-2017 και 03-02-2017 Πρακτικά Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείου Δήμου Σικυωνίων».

Γ.- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείου Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού μελέτης 42.500,00 €, για το ποσό των σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών #40.957,20# € (με Φ.Π.Α. 24%), στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό 25ης Μαρτίου 11 στο Κιάτο με Α.Φ.Μ. 997636418, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742025000, σε βάρος του Κ.Α. 02.45.6262.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, που θα εξοφληθεί από ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, προσέφερε τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής και υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Δ.- Ο Δήμαρχος θα προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο09-02-2017

Print Friendly, PDF & Email