2/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1ο/08-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2018

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικών επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 84/04-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • ToΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την υπ’ αριθμ. 379/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:755ΛΩ1Θ-0ΜΒ) ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2017 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου: 1/ Στούκα Νικόλαο, 2/ Τσιοκάρα Ιωάννη και 3/ Μπουντή Γεωργία,
 • Την αριθμ. πρωτ. 15946/27-09-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002006888,
 • Την αριθμ. πρωτ. 15949/27-09-2017 Προκήρυξη της σύμβασης η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC002005786,
 • Τα από 26-10-2017 και 13-11-2017 Πρακτικά του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.
 • Τις υπ’ αριθ. 391/2017 και 495/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος για την αναφερόμενη προμήθεια η εταιρεία ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
 • Την από 13-11-2017 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ κατά της αριθ. 391/2017 ΑΟΕ.
 • Την υπ’ αριθμ. 202/2017 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ που απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ.
 • Την αριθ. 21070/2017 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 • Την από 29-12-2017 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της “ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ ” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
 • Το από 03-01-2018 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης & το από 05-01-2018 πρακτικό παραλαβής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της “ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ”, σύμφωνα με τα οποία:

***********************************************

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία “ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ”με το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή.
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 15946/27-09-2017 διακήρυξης και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του συνόλου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων», στην «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742022369, 2742023144, 6945439850, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη
1 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 16 atm 44164200-9 μ.μ. 2.150,00 70,98 € 152.607,00
2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 500mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm 44164200-9 μ.μ. 300,00 74,98 € 22.494,00
  Συνολική Αξία 175.101,00
  ΦΠΑ 24% 42.024,24
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 217.125,24

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 77924 προσφορά της εταιρείας “ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 38/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 15946/27-09-2017 διακήρυξης.

***********************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας προμηθειών και αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 03.01.2018 και 05.01.2018 Πρακτικά του εν θέματι διαγωνισμού καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα από 03.01.2018 και 05.01.2018 πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Β. Κατακυρώνει το σύνολο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 46207 στην εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»με το διακριτικό τίτλο «4level», που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ: 2742022369, 2742023144, 6945439850, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας Δαπάνη
1 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 400mm, ονομ. πίεσης PN 16 atm 44164200-9 μ.μ. 2.150,00 70,98 € 152.607,00
2 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 500mm, ονομ. πίεσης PN 10 atm 44164200-9 μ.μ. 300,00 74,98 € 22.494,00
  Συνολική Αξία 175.101,00
  ΦΠΑ 24% 42.024,24
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 217.125,24

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 77924 προσφορά της εταιρείας “ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 38/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 15946/27-09-2017 διακήρυξης.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-01-2018

Print Friendly, PDF & Email