2/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 1η/13-01-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­2/2017

 

Περίληψη:

Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13ην Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 243/09-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος                                                                                                                                     1 Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος                
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος                
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
  1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
  1. 6.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2017» έθεσε υπόψη των μελών της το από 05-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας , που έχει ως εξής:

***************************************************

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τοάρθρο 66 του Ν. 4270/2014 και των σχετικών διατάξεων του Β.Δ. 17/5-15/6/1985 (Α΄114) και του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) για την «Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2017», σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

***************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά το από 05-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΌ Ο.Ε.
Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Π.Α.Υ. Ποσό
02.00.6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 1 30.120,00
02.00.6031.002 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 1 26.676,00
02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1 4.140,00
02.00.6121.001 Αντιμισθία Δημάρχου 1 41.040,00
02.00.6121.002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 1 103.260,00
02.00.6121.003 Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 1 8.640,00
02.00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Συμβουλίων Δημοτικής – Τοπικής Κοινότητας & Εκπροσώπου τοπικής κοινότητας (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/2010) 1 162.000,00
02.00.6126 Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010) 1 17.000,00
02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 566.400,00
02.10.6011.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Από ΚΑΠ 106.200,00€) + (Από ΥΠΕΣΔΔΑ=2.229,54€) 1 108.429,54
02.10.6012.001 Αμοιβή Ληξιάρχων (Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-ΣΤΥΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ) 1 3.840,00
02.10.6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πρακτικογράφου 1 1.152,00
02.10.6012.003 Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων 1 25.200,00
02.10.6012.004 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) 1 2.500,00
02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 18.000,00
02.10.6041.001 Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ 1 5.282,40
02.10.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 1 73.200,00
02.10.6051.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π. 1 13.320,00
02.10.6051.006 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1 21.000,00
02.10.6051.008 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ. 1 4.500,00
02.10.6051.014 Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) 1 1.800,00
02.10.6051.015 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 1 37.800,00
02.10.6051.016 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ ) 1 7.200,00
02.10.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 1 4.560,00
02.10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ( Κ.Υ.Α. Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 168/86 τεύχος Β’) 1 303,30
02.10.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 1 7.980,00
02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1 2.000,00
02.15.6041.004 Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2016-2017 1 3.000,00
02.15.6041.005 Αμοιβή γυμναστή για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018 1 3.000,00
02.15.6054.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2016-2017 1 1.000,00
02.15.6054.004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ γυμναστή για υλοποίηση του Προγράμματος άθλησης για όλους της περιόδου 2017-2018 1 1.000,00
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 306.600,00
02.20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1 2.000,00
02.20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 120.000,00
02.20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 2.000,00
02.20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 225.000,00
02.20.6042.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1 2.000,00
02.20.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 1 38.400,00
02.20.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1 12.500,00
02.20.6051.005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 1 19.360,00
02.20.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 23.400,00
02.20.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 7.320,00
02.20.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΥΕΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 5.400,00
02.20.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΟ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κ.Α.Π. – Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ) 1 4.000,00
02.20.6054.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 1 64.200,00
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1 2.000,00
02.25.6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 3.600,00
02.25.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υδρονομέων άρδευσης 1 1.200,00
02.30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 249.000,00
02.30.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) 1 1.500,00
02.30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 21.120,00
02.30.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 1 24.600,00
02.30.6051.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1 6.000,00
02.30.6051.005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 1 12.000,00
02.30.6052.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. 1 960,00
02.30.6052.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρικό) 1 780,00
02.30.6052.003 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κλάδος Σύνταξης) 1 3.000,00
02.30.6052.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 1 912,00
02.30.6055.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ. 1 2.400,00
02.30.6055.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1 13.800,00
02.30.6055.004 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών 1 3.720,00
02.30.6055.005 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ. 1 1.800,00
02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1 2.000,00
02.35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 98.400,00
02.35.6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015) 1 1.500,00
02.35.6051.001 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 1 12.600,00
02.35.6051.002 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1 4.000,00
02.35.6051.004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου 1 6.600,00
02.70.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1 96.000,00
02.70.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Καθαρίστριες 1 26.160,00
02.70.6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1 542,51
Γενικά Σύνολα :   2.733.717,75
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
Βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά Ευρώ  και εβδομήντα πέντε Λεπτά (2.733.717,75) Ευρώ, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκαν ισόποσες πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2017 και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 
Καταχωρήθηκε με Α/Α 1/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1.Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο13-01-2017

Print Friendly, PDF & Email