199/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19ο/21-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ199/2017

 

Περίληψη: Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί διοικητικής αποβολής του Σιμώτα Παντελή

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9683/16-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/2017 Απόφασης Δημάρχου, περί διοικητικής αποβολής του Σιμώτα Παντελή», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 113/2017 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με αριθμ. Πρωτ. 9175/09.06.2017 και με ΑΔΑ:6Γ6ΓΩ1Θ-ΚΧΩ, όπου αποφασίστηκε η Διοικητική αποβολή του Σιμώτα Παντελή από δημοτικό αύλακα, μήκους 50 περίπου μέτρων, ευρισκομένου στην ΤΚ Λαλιωτίου.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε για την επίδοση του ως άνω Πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για διαδικασία αυτής το Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου, κο Σωτήριο Κορωνιώτη, και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

– τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

– την ως άνω εισήγηση του Προέδρου,

– τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει ως Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Ναυπλίου τον κoΣωτήριο Κορωνιώτη, προκειμένου να επιδώσει το Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής στον κο Σιμώτα Παντελή, που αφορά το δημοτικό αύλακα, μήκους 50 περίπου μέτρων, ευρισκομένου στην ΤΚ Λαλιωτίου αλλά και για να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες αποβολής αυτού.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό #4.500,00# €.

Γ.- Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716/τ. Β/26.08.2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 199/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-06-2017

Print Friendly, PDF & Email