198/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 19ο/21-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ198/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της 2/2017 Απόφασης του ΦΟΔΣΑ, κατόπιν γνωμοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9683/16-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της 2/2017 Απόφασης του ΦΟΔΣΑ, κατόπιν γνωμοδότησης», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω ήτοι:

 1. 1.την υπ’ αριθμ. 2/2017 Απόφασης του ΦΟΔΣΑ σχετικά με την αποπληρωμή και είσπραξη οφειλόμενων εισφορών παρελθόντων ετών (ΑΔΑ: 7ΚΠΖΟΞΝΒ-30Ω) μετά της οποίας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία:

Α.η αποστολή αιτήματος προς την ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 2β του Ν. 4071/2012 για την απευθείας παρακράτηση 1. σε ποσοστό 33% των καθυστερούμενων οφειλών έτους 2014 του τέλους χρήσης ΧΥΤΑ Κιάτου, καταβολής ποσού 2 ισόποσων ετήσιων δόσεων (για τα έτη 2018 και 2019) και 2. σε ποσοστό 20% των καθυστερούμενων οφειλών προ του έτους 2014, καταβολής ποσού 4 ισόποσων ετήσιων δόσεων (για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021).

Β. η παρακράτηση οφειλών προς τον ΦΟΔΣΑ προτείνεται να γίνει σε μια μηνιαία δόση, εφόσον το ποσό δεν ξεπερνά τις 40.000,00 €.

 1. την υπ’ αριθμ. 188/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η Δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου, κα Γεωργούλια Κων/να, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της 2/2017 Απόφασης του ΦΟΔΣΑ.
 2. την από 16ης.06.2017 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία κατατείνει θετικά στην άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της 2/2017 Απόφασης του ΦΟΔΣΑ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιγ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 16.06.2017 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου,
 • τα παραπάνω εκτεθέντα και τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την άσκηση ενδίκων βοηθημάτωνκατά της 2/2017 Απόφασης του ΦΟΔΣΑ σχετικά με την αποπληρωμή και είσπραξη οφειλόμενων εισφορών παρελθόντων ετών (ΑΔΑ: 7ΚΠΖΟΞΝΒ-30Ω).

B.- Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου κα Παύλο Μάρκελλο, προκειμένου να συντάξει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ένδικα βοηθήματα, όπως επίσης παρασταθεί στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων κατά την ορισθησόμενη δικάσιμο, οποτεδήποτε αυτά συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

Γ.- Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθοριστεί το ποσό της ειδικής αμοιβής της δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 198/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-06-2017

Print Friendly, PDF & Email