196/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   23η/06-09-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2016

 

Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ A.E. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13039/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς Ιωάννης            Μέλος             Μπουζιάνη Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος Δημήτριος          Μέλος             Κελλάρης Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος        Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                      Θέμα 5ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ A.E. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού» έθεσε υπόψη των μελών το από 31-05-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα Απόδοσης Λογαριασμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Προς

Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 
ΘΕΜΑ 5ο
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τo Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.-
******************************************
 
Με την αρίθμ. 96/13-05-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 20-7325.001 το αρίθμ. 50/2016 (Σειρά Β΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ποσού 8.114,37 € για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με την 139/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με υπόλογο διαχειριστή τον Νικόλαο Στούκα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 13-08-2016.

         Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ δαπανήθηκε όλο το ποσό δηλαδή 8.114,37 € σύμφωνα με τις από 31-05-2016 Εντολές Πληρωμής (Μέσω της Υπηρεσίας Winbank) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ {από τον υπόλογο διαχειριστή Νικόλαο Στούκα μέσω του Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου} προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, με χρέωση του Λογαριασμού της ΔΕΔΔΗΕ στον αντίστοιχο 16ψήφιο Κωδικό πελάτη.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 31 Μαΐου 2016

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Ι. Στούκας

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασµός και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθµ. 96/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το από 31-05-2016 Υπηρεσιακό σηµείωµα του υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Την εισήγηση του Προέδρου και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

Εγκρίνει τον αποδιδόµενο λογαριασµό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του ∆ήµου µας κ. Νικόλαο Στούκα µε αριθµό 50/2016 (Σειρά Β΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, που εκδόθηκε επ’ ονοματί του, ποσού 8.114,37 € για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με την 139/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με υπόλογο διαχειριστή τον Νικόλαο Στούκα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 13-08-2016, όπως µε λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 31-05-2016 σχετικό υπηρεσιακό σηµείωµα που διαβιβάστηκε στην Οικονοµική Επιτροπή.

 

                                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   06-09-2016

Print Friendly, PDF & Email