196/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/07-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ196/2017

 

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8813/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 11ο

 

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 02-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την υπ’ αρίθμ. 542/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017, και με την υπ’ αριθμ. 8070/01-02-2017 (ΑΔΑ: 7Μ26ΟΡ1Φ-ΧΑΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,   νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Το έτος 2016 με την αριθμ. 32473/21-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΚ7Α465ΦΘΕ-ΑΑ9) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,   κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 210.378,71 € για την «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους».

Στη συνέχεια με την αρίθμ. 472/16-11-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΔΔ8Ω1Θ-ΣΝΖ), η οποία εκδόθηκε μετά την υπ’ αρίθμ. 273/07-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΙΟ3Ω1Θ-9Ω0)   και νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 218618/21-11-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 7ΣΑΠΟΡ1Φ-ΒΒΗ), τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2016 και ενεγράφη στο σκέλος των εσόδων πίστωση ποσού 210.378,71 € στον Κ.Α. 06.00.1215 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» και η μεταφορά του   δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

1.- Στον Κ.Α. 02.30.8115.006 με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 (Χ.Ε.Π. 702 & 703/2011)», πίστωση ποσού 2.030,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.030,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.060,00 €.

2.- Στον Κ.Α. 02.00.8117.051 με   τίτλο «Οφειλόμενα στις Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.Σ.Υ.) Α.Ε. Καταβολή ποσού κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την γνωμοδότηση δικηγόρου και την 31/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής»(ΧΕΠ: Β-138/2015)», πίστωση ποσού 7.508,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 7.508,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 15.016,00 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 16 Σειρά Β ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας.

3.- Στον Κ.Α. 02.00.8115.001 με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ως 1η Εκταμίευση για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Στην Περιφ. Πελ/σου», πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.300,00 € (προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2011 με το ποσό των 10.000,05€ και από ιδίους πόρους με το ποσό των 2.299,95€) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.600,00 €.

4.- Στον Κ.Α. 02.10.8115.114 με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού ΧΕΠ Β-931/2011», πίστωση ποσού 716,35 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 716,35 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.432,70 €.

5.- Στον Κ.Α. 02.00.6463 με   τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 442,80 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.942,80 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 117 Σειρά Α ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6.- Στον Κ.Α. 02.30.6661.004 με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-», πίστωση ποσού 14.992,60 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 14.996,16 € (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.988,76 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 102 Σειρά Β ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας.

7.- Στον Κ.Α. 02.30.6661.005 με   τίτλο «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) -Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014-», πίστωση ποσού 14.621,73 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 14.996,16€ (προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 29.617,89 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 103 Σειρά Β ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας.

8.- Στον Κ.Α. 02.15.8112.015 με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου “ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ”, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011)», πίστωση ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.000,00 €.

9.- Στον Κ.Α. 02.10.6463 με   τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων», πίστωση ποσού 44,28 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 544,28 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 117 Σειρά Α ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.002 με   τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου», πίστωση ποσού 4.920,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.920,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 9.840,00 €.

11.- Στον Κ.Α. 02.10.6461 με   τίτλο «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», πίστωση ποσού 487,08 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 1.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.987,08 €.

Για το έτος 2016 έχει εκδοθεί το αρίθμ. 117 Σειρά Α ΄ Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής, το οποίο δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

12.- Στον Κ.Α. 02.00.8117.115   με   τίτλο «Οφειλόμενα επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», πίστωση ποσού 45,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 45,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 90,00 €.

13.- Στον Κ.Α. 02.00.6492.002 με   τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», πίστωση ποσού 90.816,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 106.980,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 197.796,00 €.

14.- Στον Κ.Α. 02.00.6823 με   τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης», πίστωση ποσού 39.814,99 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 97.300,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 137.114,99 €.

15.- Στον Κ.Α. 02.10.6051.001 με τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 6.336,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 78.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 84.336,00 €.

16.- Στον Κ.Α. 02.10.6051.006 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 1.457,28 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 20.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 21.457,28 €.

17.- Στον Κ.Α. 02.20.6051.001 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 2.640,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 42.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 44.640,00 €.

18.- Στον Κ.Α. 02.20.6051.003 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 633,60 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 12.200,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.833,60 €.

19.- Στον Κ.Α. 02.30.6055.001 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.», πίστωση ποσού 181,64 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 2.550,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 2.731,64 €.

20.- Στον Κ.Α. 02.30.6055.002 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.», πίστωση ποσού 1.126,12 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 16.126,12 €.

21.- Στον Κ.Α. 02.30.6055.004 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχανικών», πίστωση ποσού 253,44 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 4.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.253,44 €.

22.- Στον Κ.Α. 02.30.6051.001 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 1.320,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 26.200,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 27.520,00 €.

23.- Στον Κ.Α. 02.30.6051.003 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 190,08 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.190,08 €.

24.- Στον Κ.Α. 02.35.6051.001 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», πίστωση ποσού 528,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 13.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 14.028,00 €.

25.- Στον Κ.Α. 02.35.6051.002 με   τίτλο «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.», πίστωση ποσού 126,72 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 3.100,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.226,72 €.

26.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.024 με   τίτλο «Οφειλόμενη αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα τακτικά και έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια του πρώην Δήμου ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 4.347,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δημιουργώντας νέα πίστωση.

Από το ποσό των 210.378,71 € για την «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους», με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση μεταβιβάστηκε το ποσό των 182.546,20€ σύμφωνα με τα αρίθμ. 31Ε και 33Λ   Γραμμάτια Είσπραξης ποσού 146.387,52€ και 36.158,68€ αντίστοιχα, και υπολείπεται το ποσό των 27.832,51€ (210.378,71 – 182.546,20), αναλυτικά όπως παρακάτω:

A/A ΚΑΕ
ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1ης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1 02.30.8115.006 2.030,00 2.030,00 0,00 2.030,00
2 02.00.8117.051 7.508,00 7.508,00 7.508,00 0,00
3 02.00.8115.001 12.300,00 12.300,00 0,00 12.300,00
4 02.10.8115.114 716,35 716,35 0,00 716,35
5 02.00.6463 1.500,00 442,80 0,00 442,80
6 02.30.6661.004 14.996,16 14.992,60 14.992,60 0,00
7 02.30.6661.005 14.996,16 14.621,73 14.621,73 0,00
8 02.15.8112.015 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
9 02.10.6463 500,00 44,28 0,00 44,28
10 02.00.8112.002 4.920,00 4.920,00 0,00 4.920,00
11 02.10.6461 1.500,00 487,08 0,00 487,08
12 02.00.8117.115 45,00 45,00 0,00 45,00
13 02.00.6492.002 106.980,00 90.816,00 90.816,00 0,00
14 02.00.6823 97.300,00 39.814,99 39.814,99 0,00
15 02.10.6051.001 78.000,00 6.336,00 6.336,00 0,00
16 02.10.6051.006 20.000,00 1.457,28 1.457,28 0,00
17 02.20.6051.001 42.000,00 2.640,00 2.640,00 0,00
18 02.20.6051.003 12.200,00 633,60 633,60 0,00
19 02.30.6055.001 2.550,00 181,64 181,64 0,00
20 02.30.6055.002 15.000,00 1.126,12 1.126,12 0,00
21 02.30.6055.004 4.000,00 253,44 253,44 0,00
22 02.30.6051.001 26.200,00 1.320,00 1.320,00 0,00
23 02.30.6051.003 5.000,00 190,08 190,08 0,00
24 02.35.6051.001 13.500,00 528,00 528,00 0,00
25 02.35.6051.002 3.100,00 126,72 126,72 0,00
26 02.00.8112.024 0,00 4.347,00 0,00 4.347,00
    489.341,67 210.378,71 182.546,20 27.832,51

Προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία υλοποίησης της παραπάνω επιχορήγησης, σε συνδυασμό με την αρίθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και την αρίθμ. 15/2016 εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαιτείται τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και εγγραφή στο σκέλος των εσόδων του ποσού των 27.832,51 € στον Κ.Α. 06.00.1215.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σύμφωνα με την 32473/21-10-2016 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης » και την μεταφορά του δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

1.- Στον Κ.Α. 02.30.8115.006 με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 (Χ.Ε.Π. 702 & 703/2011)», πίστωση ποσού 2.030,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.030,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.060,00 €.

2.- Στον Κ.Α. 02.00.8115.001 με   τίτλο «Οφειλόμενα στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ως 1η Εκταμίευση για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Στην Περιφ. Πελ/σου», πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 12.300,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.600,00 €.

3.- Στον Κ.Α. 02.10.8115.114 με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού ΧΕΠ Β-931/2011», πίστωση ποσού 716,35 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 716,35 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.432,70 €.

4.- Στον Κ.Α. 02.00.8115.050 με   τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, διακηρύξεων κ.λ.π.», πίστωση ποσού 974,16 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 992,61 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.966,77 €.

5.- Στον Κ.Α. 02.15.8112.015 με   τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου “ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ”, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011)», πίστωση ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.000,00 €.

6.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.002 με   τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου», πίστωση ποσού 4.920,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.920,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 9.840,00 €.

7.- Στον Κ.Α. 02.00.8117.115   με   τίτλο «Οφειλόμενα επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», πίστωση ποσού 45,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 45,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 90,00 €.

8.- Στον Κ.Α. 02.00.8112.024 με   τίτλο «Οφειλόμενη αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα τακτικά και έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια του πρώην Δήμου ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 4.347,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δημιουργώντας νέα πίστωση.

Για το ποσό των 27.832,51€ το οποίο είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών από ιδίους πόρους, με νεώτερη εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία, θα εισηγηθεί μετά από συνεννόηση με τον κ. Δήμαρχο, στην Οικονομική Επιτροπή την τροποποίηση του προϋπολογισμού για την διάθεση του παραπάνω ποσού.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

     Κιάτο 2 Ιουνίου 2017

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                 και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                  Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(T.Y.)                                                                                       (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τ από 02-06-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

1 . Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στο Κ.Α. 06.00.1215.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σύμφωνα με την 32473/21-10-2016 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Μεταφορά

δια του

αποθεματικού

#27.832,51# €

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.8115.006 με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. για ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου έτους 2011 (Χ.Ε.Π. 702 & 703/2011)», πίστωση ποσού 2.030,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,   ενισχύοντας την αρχικά   εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.030,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 4.060,00 €.
1.2 Στον Κ.Α. 02.00.8115.001 με τίτλο «Οφειλόμενα στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ως 1η Εκταμίευση για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Στην Περιφ. Πελ/σου», πίστωση ποσού 12.300,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του   ποσού των 12.300,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.600,00 €.
1.3 Στον Κ.Α. 02.10.8115.114 με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε. για δημοσίευση περίληψης ΣΟΧ πρόσληψης Προσωπικού ΧΕΠ Β-931/2011», πίστωση ποσού 716,35 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 716,35 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.432,70 €.
1.4 Στον Κ.Α. 02.00.8115.050 με τίτλο «Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, διακηρύξεων κ.λ.π.», πίστωση ποσού 974,16 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 992,61 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 1.966,77 €.
1.5 Στον Κ.Α. 02.15.8112.015 με τίτλο «Οφειλόμενα στον ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Σκηνοθέτη-Ηθοποιό) για συγγραφή και ανάγνωση του κειμένου “ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟ”, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (ΧΕΠ Β-1267/2011)», πίστωση ποσού 2.500,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.000,00 €.
1.6 Στον Κ.Α. 02.00.8112.002 με τίτλο «Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου», πίστωση ποσού 4.920,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,   ενισχύοντας την αρχικά   εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 4.920,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 9.840,00 €.
1.7 Στον Κ.Α. 02.00.8117.115 με τίτλο «Οφειλόμενα επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από είσπραξη παραβόλων αδείας παραμονής σύμφωνα με την 108/2012 Απόφαση Δημάρχου & τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά», πίστωση ποσού 45,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 45,00 € (προερχόμενη από ιδίους πόρους) και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 90,00 €.
1.8 Στον Κ.Α. 02.00.8112.024 με τίτλο «Οφειλόμενη αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στα τακτικά και έκτακτα Δημοτικά Συμβούλια του πρώην Δήμου ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 4.347,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δημιουργώντας νέα πίστωση.

 

 

Β.- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δηµοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-06-2017

Print Friendly, PDF & Email