194/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   23η/06-09-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2016

 

Περίληψη: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου)

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13039/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς Ιωάννης             Μέλος             Μπουζιάνη Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος Δημήτριος           Μέλος             Κελλάρης Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος         Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                      Θέμα 3ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου)» έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω, ήτοι:

1) το Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) το Π.Δ.34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα.

3) το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ. 192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων.

4) το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

5) την υπ’ αριθ. 124/13-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) ισογείου δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στο Κιάτο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως γραφεία εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού.

6) την υπ΄αριθµ. 353/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικών Ακινήτων.

7) την από 6497/09-05-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται επί των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δ.Κ. Κιάτου, η οποία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

1.- Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται επί των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δ.Κ. Κιάτου, η οποία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή, που ορίστηκε με την αριθμ. 353/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2.- Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας ως κατωτέρω:

 

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θα διεξαχθεί φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης ισογείου δημοτικού ακινήτου το οποίο ευρίσκεται επί των οδών Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δ.Κ. Κιάτου, συνολικού εμβαδού 180,00 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί ως «γραφεία εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού».

Άρθρο 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) στις 04/10/16 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ στην αίθουσα 4 του Δημοτικού Συμβουλίου, από την αρμόδια Επιτροπή.

Άρθρο 3

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ #1.300,00# € μηνιαίως.

Άρθρο 4

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως.

Άρθρο 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο τελευταίος πλειοδότης, θα προκαταβάλλει τα μισθώματα δώδεκα (12) μηνών με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το μίσθωμα θα καταβάλλεται μέχρι την 5η εκάστου μηνός στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, το μίσθωμα επιβαρύνεται με κράτηση χαρτοσήμου 3% επί του συνόλου αυτού καθώς και με κράτηση 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ.

Μετά το δεύτερο έτος, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός, δε θα αναπροσαρμόζεται.

Άρθρο 6

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται «5» με δικαίωμα παράτασης «5», κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

   Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η οποία μπορεί να δοθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και εγγυητή) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.

Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, πάντα κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται με ρήτρα αποζημιώσεως υπέρ του Δήμου #15.600,00# € και εν συνεχεία αυτοδίκαιη λύση της συμβάσεως εφ’ όσον:

– δε λειτουργήσει το κτίριο για το σκοπό της εκμίσθωσης εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως την οποία πρέπει να υπογράψει αμέσως αφ’ ότου κληθεί από το Δήμο

– ή/και εφ’ όσον δεν καταβάλλει το μίσθωμα εμπρόθεσμα.

Η διαπίστωση της παραβάσεως των όρων αυτών, εναπόκειται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα καταγγέλλει μονομερώς τη σύμβαση με τις ως άνω συνέπειες επιφυλασσόμενου του Δήμου να ζητήσει, πέραν της ανωτέρω συνομολογηθείσας ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση πάσης ζημίας.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιήσει στον τελευταίο πλειοδότη και ενδεχομένως παραβάτη των υποχρεώσεων αυτών εγγράφως τις ανωτέρω πλημμελείς αιτιάσεις και παραβάσεις και να τον καλέσει εντός δυο (2) ημερών να εφαρμόσει τους όρους της διακηρύξεως και να άρει κάθε παράβαση.

Παρελθούσης της προθεσμίας αυτής ο Δήμος χωρίς άλλο τίποτα, θα καταγγείλει τη σύμβαση και δικαιούται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να αποβάλει τον παραβιάζοντα τους όρους αυτούς τελευταίο πλειοδότη.

-Ο μισθωτής υποχρεούται επί πλέον του μισθώματος και στις εξής υποχρεώσεις:

Α) Στην πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Β) Στην πληρωμή των τελών Φωτισμού και Καθαριότητας,

Γ) Στην πληρωμή του χαρτοσήμου και της επί αυτού κράτησης υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς επίσης και κάθε φόρου ή τέλους που βαρύνει αυτόν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δε θα υποχρεώνεται σε οποιαδήποτε κατασκευή στο μισθωμένο κτίσμα, κάθε δε δαπάνη επισκευής ή συντήρησης, είτε αναγκαία είναι είτε επωφελής, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμείνει σε όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ούτε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή αφαίρεσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Παρέχεται το δικαίωμα στον τελευταίο πλειοδότη – εκμεταλλευτή του μισθίου, να επιφέρει μικρές εξωτερικές ή εσωτερικές τροποποιήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθίου, πάντα με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής.

  Σε περίπτωση που λάβουν χώρα κατασκευές χωρίς την προγενέστερη άδεια της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος δύναται να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και την επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.

  Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση της μίσθωσης, πλέον της αναφερόμενης στο παρόν άρθρο κατά τα ανωτέρω. Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο.

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, τής οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως, παραιτείται δε ο μισθωτής ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Δήμου σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις.

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς το Δήμο Σικυωνίων .

6. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά ή δεν παρουσιάσουν εγγυητή.

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας από τοοποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, καθώς καιεπικυρωμένο φωτοαντίγραφοτης αστυνομικής ταυτότητάς του. Ειδικά για τις Α.Ε. που θα καταθέσουν προσφορά, εκτός της ταυτότητας του καταθέτοντος και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, η προσφορά κατατίθεται από τα ίδια ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
  2. Υπεύθυνηδήλωσητουνομίμου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, εκπροσώπουτηςεταιρίας εφόσον συμμετέχει νομικό πρόσωπο ή φυσικού προσώπουεφόσον συμμετέχει φυσικό πρόσωποθεωρημένηγιατογνήσιο της υπογραφής,που νααναγράφειότιέλαβε γνώση των όρωντηςπαρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και ότι δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα και του εγγυητή του θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι:

• Δεν έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό

• Δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης

• Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

• Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της εταιρίας του και Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

• Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.

  1. Εγγυητικήεπιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση με το 10% της πρώτης προσφοράς των πέντε ετήσιων μισθωμάτων ήτοι επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ #7.800,00# €. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης, από άλλη καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 10% του συνολικού επιτευχθέντος τιμήματος πέντε ετησίων μισθωμάτων που προέκυψε από τη δημοπρασία, η δε χρονική της διάρκεια θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά το πέρας της σύμβασης.

Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους, θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

  1. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος και του εγγυητή για συμμετοχή σε δημοπρασία.
  2. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων ότι ο συμμετέχων και ο εγγυητής, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο ή ότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους αυτής (Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με το άρ. 285 του ν. 3463/2006 – Α’ 114)
  3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου του συμμετέχοντος και του εγγυητή.
  4. Αντίγραφο συμβολαίου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο συμμετέχων ή ο εγγυητής έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητο ή ακίνητα, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας βαρών και μη διεκδικήσεων από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο καθώς και φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
  5. Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή.

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος.

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο.

Άρθρο 10

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.

Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.

Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά ως προς την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.

Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, κατακυρώνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο ως προς τη νομιμότητά της.

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση καθώς και στον εγγυητή του, αποστέλλεται κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Οανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα(10) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης,ναπροσέλθει μετά του εγγυητή του γιατηνυπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Από τη λήξη της προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

Εάνοανάδοχοςαποβιώσειήτεθείυπό δικαστικήαντίληψηή δικαστικήαπαγόρευση πριν ναυπογραφεί ησύμβαση,ο διαγωνισμός θεωρείταιως μη γενόμενος.

Ο Δήμος Σικυωνίων, ουδόλως ευθύνεται, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δεν εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου ούτε ο τελευταίος πλειοδότης μπορεί να εγείρει αξίωση αποζημίωσης ή άλλες αξιώσεις για το λόγο αυτό.

Άρθρο 12

ΕΚΠΤΩΣΗΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεταιέκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

– δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρακτικού της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία

-αρνηθεί ναυπογράψειτηνσύμβαση.

Άρθρο 13

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι επίτης διεξαγωγής του διαγωνισμούενστάσεις,κατατίθενταιστηνεπιτροπή που διενεργείτο διαγωνισμό μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρααπό την ημέραδιεξαγωγής του διαγωνισμού ή την επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεωςκαιαξιολογήσεωςτωνπροσφορών,καιμόνοαπό εκείνουςπουσυμμετείχαν στο διαγωνισμόή αποκλείστηκαναπό αυτόνσεοποιοδήποτεστάδιοτης διαδικασίας του καιγια λόγους πουανακύπτουνκατάτοαντίστοιχοστάδιο,στηναρμόδιαγιατη διενέργεια του διαγωνισμούυπηρεσία.

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στη διενεργήσασα το διαγωνισμό επιτροπή.

Άρθρο 14

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη τηςπροκήρυξης:

α)θα τοιχοκολληθείστο Δημαρχιακό Kατάστημα και στα Κ.Ε.Π. του Δήμου.

β)Θααναρτηθείστο διαδίκτυο – πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωναμε τις διατάξεις του ν.3861/2010(Α’ 112).

Άρθρο 16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τα αρ.11 & 12 του Ν.4122/2013 (Α’ 42) για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του μισθίου.

Άρθρο 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων – Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου και στα τηλέφωνα: 2742360138-139).

 

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 194/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   07-09-2016

Print Friendly, PDF & Email