192/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   23η/06-09-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2016

 

Περίληψη: Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6ην Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13039/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο – 7 – μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος            
  Μυττάς   Ιωάννης            Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος          Μέλος             Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος        Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                     Θέμα 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών το από 02-09-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, που έχει ως κατωτέρω:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1o

Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

*************************************

         Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.25.7135.001με   τίτλο   «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,ποσού 73.800,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 54.600,00 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 19.200,00 €         

μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση

      

         Στον Κ.Α. 02.25.7135.016του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

         Στον Κ.Α. 02.15.7135.005του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ στο 1ο Γυμνάσιο ΚΙΑΤΟΥ», πίστωση ποσού 20.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016.

Στον Κ.Α. 02.25.7135.015 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 9.800,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.800,00 € (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016).

****************************************

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-

Κιάτο   2 Σεπτεμβρίου   2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                                                              Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

 

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 

Α.-Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού   έτους 2016 ως κατωτέρω:

Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.25.7135.001με   τίτλο   «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»,ποσού 73.800,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 54.600,00 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 19.200,00 €           

μέσω αποθεματικού δημιουργώντας νέα πίστωση

      

         Στον Κ.Α. 02.25.7135.016του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», πίστωση ποσού 24.800,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

         Στον Κ.Α. 02.15.7135.005του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ στο 1ο Γυμνάσιο ΚΙΑΤΟΥ», πίστωση ποσού 20.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016

Στον Κ.Α. 02.25.7135.015 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», πίστωση ποσού 9.800,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 15.000,00 € προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 24.800,00 € (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)

Η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

 

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 192/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1.Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   07-09-2016

Print Friendly, PDF & Email