191/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   22η/24-08-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2016         

 

Περίληψη: Περί συζητήσεως της ενστάσεως της AMBERHELLASE.Π.Ε. κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού και κατά της   διακήρυξης της μελέτης του διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού   υλικού.  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24α Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η    δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 12527/24-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος   Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος
  Ζάρκος     Δημήτριος          Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος        Μέλος                
  Μπουζιάνη   Βασιλική          Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                     Θέμα 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Περί συζητήσεως της ενστάσεως της AMBERHELLASE.Π.Ε. κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού και κατά της διακήρυξης της μελέτης του διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων κ.λ.π. αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού.» έθεσε υπόψη των μελών ότι η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω του περιορισμένου χρόνου της δημοπρασίας που θα διεξαχθεί την 25ην Αυγούστου 2016.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, η εταιρεία με την επωνυμία AMBERHELLASE.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΊΑ Ειδών Εφαρμογής Ηλεκτρισμού (Οδός: Π.Ε.Ο.Α.Κ. & Βυζαντίου 76- Τ.Κ. 19100 ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) υπέβαλε στο Δήμο μας την από 23-08-2016 α) Ένσταση κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού β) Ένσταση κατά της διακήρυξης της μελέτης του διαγωνισμού, με την οποία «καταθέτει ένσταση κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού και της μελέτης του διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) με αριθ. Μελέτης 14/2016, διότι τα είδη που ζητούνται στο Άρθρο 5,6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης 14/2016, έχουν απαγορευτεί να παράγονται και να διακινούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύμφωνα με τις οδηγίες της EY 245/20009,347/2010 και 2011/65».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 11635/02-08-16 Διακήρυξη του διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» αναρτημένο στο Κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων στις 04-08-16

2. Την υπ’ αριθμ. 11636/02-08-2016 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»αναρτημένο με ΑΔΑ στις 04-08-2016

3. Το από 04-08-16 αποδεικτικό ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Περίληψης Διακήρυξης του διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

4. Το με αριθμό φύλλου 8844 Δευτέρα 08-08-2016 τεύχος της Εφημερίδας ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ στο οποίο δημοσιεύτηκε η Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

5. Το άρθρο 15 παρ.1 του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/1993. «Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για το καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.»

6. Tο άρθρο 14 της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα. Θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.»

7. Την με αριθμ πρωτ. 12506/23-08-2016 ένσταση α) κατά της Νομιμότητας του διαγωνισμού β) κατά της διακήρυξης της μελέτης του διαγωνισμού, της εταιρίας AMBERHELLAS Ε.Π.Ε.  

Από τις 08-08-2016 ημερομηνία δημοσίευσης έως τις 25-08-2016 ημερομηνία υποβολής προσφορών το χρονικό διάστημα είναι 18 ημέρες. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή ένστασης κατά της Διακήρυξης είναι 9 ημέρες, ήτοι καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεως ήταν η 16η Αυγούστου. Η ένσταση της   εταιρίας AMBERHELLAS Ε.Π.Ε. υποβλήθηκε στις 23-08-2016

Με βάση τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την απόρριψη της ένστασης ως εκπρόθεσμη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ανάγκη εκδίκαση της ένστασης της ανωτέρω εταιρείας

 

                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

     A.- Κρίνει την παρούσα συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω του περιορισμένου χρόνου της δημοπρασίας που θα διεξαχθεί την 25ην Αυγούστου 2016.

         B.-Απορρίπτει την ένσταση της Εταιρείας με την Επωνυμία AMBERHELLASE.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΊΑ Ειδών Εφαρμογής Ηλεκτρισμού (Οδός: Π.Ε.Ο.Α.Κ. & Βυζαντίου 76- Τ.Κ. 19100 ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) που υποβλήθηκε στο Δήμος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)  με αριθ. μελέτης 14/2016, ως εκπρόθεσμη, με βάση την εισήγηση που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης .

 

                                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 191/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Κελλάρης     Βασίλειος

2. Ζάρκος      Δημήτριος

3. Πανάγου      Αθανάσιος

4.- Μπουζιάνη   Βασιλική

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   24-08-2016

       

Print Friendly, PDF & Email