190/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/07-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ190/2017

 

Περίληψη: Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ¨Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων¨ [2ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)]

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8813/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ¨Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων¨ [2ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)]», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 31.05.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

***************************************************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 31η Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρ. Μηχανικών

2/ Μπουντή Γεωργία, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ22 Διοίκηση Μονάδων Τοπικής

   Αυτοδιοίκησης

3/ Νταγκαζίδη Μιχαήλ, αναπληρωματικό μέλος, κλάδου ΠΕ-Περιβαλλοντολόγων

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 379/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να διενεργήσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [2ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.ΠΔ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)], συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 41.453,46 €, με ΦΠΑ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • ToΝ. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 5/2017μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.804,43 € με Φ.Π.Α.
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την με αριθμό 81/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ. 223 & 224/2017).
 • Την αριθμ. πρωτ. 4159/30-3-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού.
 • Τα σχετικά πρακτικά, με ημερομηνίες 13, 20 & 21 Απριλίου 2017, της Επιτροπής διαγωνισμού για την αναφερόμενη προμήθεια.
 • Την υπ’ αριθ. 122/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύσσονται προσωρινοί ανάδοχοι του συνοπτικού διαγωνισμού (κατά τον τμηματικό προϋπολογισμό και κατά το είδος προϊόντος που έγινε η κατακύρωση εκάστου) οι : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ και ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ.
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω 122/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Την υπ’ αριθ. 156/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: «Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων” ως προς τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου)».
 • Τις αριθμ. πρωτ. 6884 (προς Κα Μαγδαληνή Λυμπεροπούλου), 6886 (προς Κο Δημήτριο Μαυρέα) και 6888 (προς Κο Επαμεινώνδα Πάππα)/12-5-2017 προσκλήσεις υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,

κήρυξε την έναρξη διεξαγωγής της διαδικασίας.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα οι φάκελοι των δικαιολογητικών του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, με αριθ. Πρωτ. 7662/19-5-2017, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΕΑ, με αριθ. Πρωτ. 7933/23-5-2017 και της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, με αριθ. Πρωτ. 8100/25-5-2017, οι οποίοι και παραδόθηκαν στην Επιτροπή.

Εν συνεχεία η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι είναι καλά σφραγισμένοι και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, προέβη στην αποσφράγισή τους και παράλληλα στην καταγραφή, μονογραφή των δικαιολογητικών εγγράφων που βρίσκονται σ’ αυτούς, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τα οριζόμενα από την παρ. 2.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 3 4 5
Πιστοποιητικά ποινικού μητρώου Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής & Υπεύθυνη Δήλωση
1 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ *Στον 4ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»), για τα 1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, α/α 1, 2, 3, 4 και 5 και για τα 1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ, α/α 1 και 2, η προσφορά του δεν λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή, διότι σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου που κατατέθηκε, δεν δύναται να εμπορεύεται αντίστοιχα προϊόντα.
3 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΥΡΕΑ και ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016, κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό, είναι αληθή (με την εξαίρεση των στοιχείων της παρακάτω σημείωσης),
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου [Σημείωση: Στον 4ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»), για τα 1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, α/α 1, 2, 3, 4 και 5 και για τα 1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ, α/α 1 και 2, η προσφορά του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΕΑ δεν λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή, διότι σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου που κατατέθηκε, δεν δύναται να εμπορεύεται αντίστοιχα προϊόντα (Αρθ. 43 Υπουργικής Απόφασης ΑΙβ/8577/1983 ΦΕΚ 536/Β/08-9-1983, Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/2012 ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012, ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/2013 ΦΕΚ 3402/Β/31-12-2013)], όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2της αριθ. πρωτ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης και

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

 1. 1)Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [για τον 2ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ») και 4ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»],στον ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, που εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 35, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 043878598, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-22467, ως εξής, αναλυτικά:
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
  A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
  1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ        
  1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80 1.440,00
  1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        
  1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00 350,00
  1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ        
  1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70 280,00
  1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ        
  1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00 440,00
  2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40 960,00
  ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 3.470,00
  ΦΠΑ 13% 451,10
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.921,10
             
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ        
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10 273,00
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80 24,00
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10 11,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 308,00
ΦΠΑ 24% 73,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 381,92
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ        
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90 79,00
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80 324,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 403,00
ΦΠΑ 13% 52,39
ΣΥΝΟΛΟ-1 455,39
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ        
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10 168,00
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50 225,00
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35 81,00
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00 10,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45 45,00
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50 1,50
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 530,50
ΦΠΑ 24% 127,32
ΣΥΝΟΛΟ-2 657,82
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ        
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94 28,20
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94 14,10
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94 18,80
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ        
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30 234,00
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50 130,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 425,10
ΦΠΑ 13% 55,26
ΣΥΝΟΛΟ-3 480,36
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80 54,00
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80 12,00
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50 22,00
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 10 5,50 55,00
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30 6,50
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30 6,50
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30 6,50
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ        
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50 225,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 387,50
ΦΠΑ 24% 93,00
ΣΥΝΟΛΟ-4 480,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4) 2.074,07

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 12/4/2017 προσφορά του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 05/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης.

 1. 2)Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [για τον 2ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ») και 4ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»],στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΥΡΕΑ, που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 037195931, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-22330, ως εξής, αναλυτικά:
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
  A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
  1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ        
  1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87 217,50
  ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 217,50
  ΦΠΑ 13% 28,28
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 245,78
             
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ        
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60 780,00
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25

62,50

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 842,50
ΦΠΑ 13% 109,53
ΣΥΝΟΛΟ-1 951,03
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60 696,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 696,00
ΦΠΑ 24% 167,04
ΣΥΝΟΛΟ-2 863,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2) 1.814,07
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ        
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 31,48 1.888,80
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1.888,80
ΦΠΑ 13% 245,54
ΣΥΝΟΛΟ-1 2.134,34
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80 112,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 112,00
ΦΠΑ 24% 26,88
ΣΥΝΟΛΟ-2 138,88
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) TEM 30 0,85 25,50
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ        
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87 139,20
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87 69,60
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 234,30
ΦΠΑ 13% 30,46
ΣΥΝΟΛΟ-3 264,76
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80 456,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 456,00
ΦΠΑ 24% 109,44
ΣΥΝΟΛΟ-4 565,44
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ        
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90 13,50
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 13,50
ΦΠΑ 13% 1,76
ΣΥΝΟΛΟ-5 15,26
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ        
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70 70,00
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10 77,00
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05 5,25
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05 5,25
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60 4,80
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25 33,75
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25 6,75
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20 24,00
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70 28,00
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55 11,00
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ        
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80 72,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 337,80
ΦΠΑ 24% 81,07
ΣΥΝΟΛΟ-6 418,87
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ        
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,62 372,00
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 0,88 246,40
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,65 130,00
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,50 30,00
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,37 14,80
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,04 72,80
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,76 114,00
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,42 16,80
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,13 11,30
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,75 45,00
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,13 45,20
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,37 25,90
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,50 50,00
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,13 11,30
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 2,69 80,70
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,15 64,50
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 1,83 27,45
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,63 65,20
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 1,77 88,50
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,69 50,70
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,38 41,40
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,37 25,90
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 0,85 255,00
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,16 348,00
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,81 16,20
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,50 375,00
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,29 90,30
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,69 34,50
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,34 17,00
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,53 37,95
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 3,61 108,30
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 2,55 153,00
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,38 69,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 3.134,10
ΦΠΑ 13% 407,43
ΣΥΝΟΛΟ-7 3.541,53
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ        
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40 56,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 56,00
ΦΠΑ 24% 13,44
ΣΥΝΟΛΟ-8 69,44
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ        
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30 184,00
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ        
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80 90,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 274,00
ΦΠΑ 13% 35,62
ΣΥΝΟΛΟ-9 309,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 7.458,14

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 12/4/2017 προσφορά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΕΑ, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 05/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης.

 1. 3)Για την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» [για τον 2ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ») και 4ο Τμηματικό προϋπολογισμό (Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»],στην ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, που εδρεύει στο 2ο χλμ της επαρχ. Οδού Κιάτου-Σουλίου, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 0471713215, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-28987, ως εξής, αναλυτικά:
2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
  A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
  1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ        
  1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30 715,00
  ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 715,00
  ΦΠΑ 24% 171,60
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 886,60
             
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ        
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80 120,00
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30 346,50
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ        
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50 367,50
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 834,00
ΦΠΑ 13% 108,42
ΣΥΝΟΛΟ-1 942,42
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45 217,50
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80 48,00
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20 12,00
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ        
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99 79,60
2 Κακάο 125 gr TEM 10 2,00 20,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30 515,00
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40 208,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1.100,10
ΦΠΑ 24% 264,02
ΣΥΝΟΛΟ-2 1.364,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2) 2.306,54
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ        
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80 400,00
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70 74,00
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10 55,00
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49 973,70
5 Τυρί τύπου “κασέρι “ ΚΙΛΟ 50 9,95 497,50
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι “ ΚΙΛΟ 50 8,49 424,50
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45 64,50
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30 103,00
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25 312,50
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85 237,00
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49 447,00
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ        
2 Βούτυρο γάλακτος (250 gr) ΤΕΜ 60 3,30 198,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 3.786,70
ΦΠΑ 13% 492,27
ΣΥΝΟΛΟ-1 4.278,97
3 Μαργαρίνη για επάλειψη (250 gr) ΤΕΜ 20 1,25 25,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 25,00
ΦΠΑ 24% 6,00
ΣΥΝΟΛΟ-2 31,00
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ        
2 Μπέϊκον φέτες ΚΙΛΟ 2 15,00 30,00
4 Λουκάνικα τύπου “κοκτέιλ” ΚΙΛΟ 10 5,00 50,00
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        
1 Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (500 gr) ΤΕΜ 80 0,89 71,20
2 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 kg) ΤΕΜ 30 1,19 35,70
4 Κορν φλάουρ (200 gr) ΤΕΜ 10 1,09 10,90
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 277,80
ΦΠΑ 13% 36,11
ΣΥΝΟΛΟ-3 313,91
5 Baking powder (20 gr) ΤΕΜ 20 0,30 6,00
6 Βουτήματα ΚΙΛΟ 30 7,50 225,00
7 Κέικ (500gr) ΤΕΜ 40 5,25 210,00
8 Τσουρέκι (400gr) ΤΕΜ 80 4,00 320,00
9 Κωκάκια ΚΙΛΟ 15 11,00 165,00
10 Παστάκια ΚΙΛΟ 15 11,00 165,00
11 Μελομακάρονα ΚΙΛΟ 15 9,50 142,50
12 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 10 9,50 95,00
13 Μπισκότα τύπου «Μιράντα» (3ΑΔΑ) ΤΕΜ 180 3,80 684,00
19 Mουστοκούλουρα ΚΙΛΟ 15 7,50 112,50
20 Kουλουράκια διάφορα ΚΙΛΟ 20 7,50 150,00
21 Tυρόπιτα ΤΕΜ 200 1,10 220,00
22 Μηλοπιτάκια ΚΙΛΟ 25 10,00 250,00
23 Κρουασανάκια ΚΙΛΟ 20 10,00 200,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 2.945,00
ΦΠΑ 24% 706,80
ΣΥΝΟΛΟ-4 3.651,80
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ        
1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 200 0,70 140,00
2 Μακαρόνια Νο 3 500 gr ΤΕΜ 30 0,80 24,00
4 Κριθαράκι μέτριο 500 gr ΤΕΜ 100 0,80 80,00
5 Χυλοπίτες 500 gr ΤΕΜ 40 1,50 60,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 304,00
ΦΠΑ 13% 39,52
ΣΥΝΟΛΟ-5 343,52
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ        
1 Τοματοχυμός (400 gr – συμπυκνωμένος) ΤΕΜ 250 0,70 175,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 175,00
ΦΠΑ 24% 42,00
ΣΥΝΟΛΟ-6 217,00
1.9 ΟΣΠΡΙΑ        
2 Φασόλια (500 gr) ΤΕΜ 120 1,30 156,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 156,00
ΦΠΑ 13% 20,28
ΣΥΝΟΛΟ-7 176,28
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
4 Κρέμα πραλίνας φουντουκιού 600 gr ΤΕΜ 80 3,70 296,00
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ        
1 Κακάο 250 gr ΤΕΜ 2 2,95 5,90
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 301,90
ΦΠΑ 24% 72,46
ΣΥΝΟΛΟ-8 374,36
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)  
2 Φασολάκια κατεψυγμένα ΚΙΛΟ 60 2,35 141,00
3 Κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά ΚΙΛΟ 40 2,35 94,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 235,00
ΦΠΑ 13% 30,55
ΣΥΝΟΛΟ-9 265,55
4 Φύλλο σφολιάτας (800 gr) ΤΕΜ 20 3,90 78,00
5 Φύλλο κρούστας ΤΕΜ 10 3,90 39,00
6 Τυροπιτάκια σφολιάτας (750 gr) ΤΕΜ 50 3,90 195,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 312,00
ΦΠΑ 24% 74,88
ΣΥΝΟΛΟ-10 386,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 10.039,27

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 12/4/2017 προσφορά της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 05/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και της αριθ. 4159/30-3-2017 διακήρυξης.

Τα είδη για τα οποία απορρίφθηκε προσφορά του Κου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΕΑ, είναι τα εξής:

4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.15 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ    
1 Μοσχαρίσιος κιμάς ελιά εγχώριο, νωπό ΚΙΛΟ 150
2 Μοσχάρι ελιά εγχώριο, νωπό χωρίς κόκκαλο ΚΙΛΟ 130
3 Μοσχάρι εγχώριο, νωπό με κόκκαλο ΚΙΛΟ 50
4 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπούτι) ΚΙΛΟ 30
5 Χοιρινό νωπό καρρέ (μπριζόλα) ΚΙΛΟ 150
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Νωπό κοτόπουλο εγχώριο ΚΙΛΟ 330
2 Σνίτσελ κοτόπουλο πανέ ΚΙΛΟ 60

Για τα ανωτέρω είδη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη αποδεκτή προσφορά, απαιτείται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ. 32 Ν. 4412/2016).

Στο σημείο αυτό η δημοπρασία κηρύσσεται περατωθείσα.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 31 Μαΐου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος

(TY)

2/ Μπουντή Γεωργία

(TY)

3/ Νταγκαζίδης Μιχαήλ

(TY)

***************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 2ου Τμηματικού προϋπολογισμού (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ου Τμηματικού προϋπολογισμός (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ου Τμηματικού προϋπολογισμού (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. την υπ’ αριθμ. 4159/30.03.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC006001557 2017-03-30,
 4. την υπ’ αριθμ. 4160/30.03.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ: 7ΖΜΓΩ1Θ-ΠΕΘ,
 5. την υπ’ αριθμ. 122/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή μη των πρακτικών επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών της εν λόγω προμήθειας με ΑΔΑ: 64ΛΚΩ1Θ-ΒΙΝ,
 6. το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 122/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
 7. την υπ’ αριθμ. 156/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων» του 1ου Τμηματικού Προϋπολογισμού (Δήμος Σικυωνίων – Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου),
 8. την υπ’ αριθμ. 6884/12-05-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (Μαγδαληνή Λυμπεροπούλου),
 9. την υπ’ αριθμ. 6886/12-05-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (Δημήτριο Μαυρέα),
 10. την υπ’ αριθμ. 6888/12-05-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (Επαμεινώνδα Πάππα),
 11. τον υπ’ αριθμ. 7662/19-05-2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του Επαμεινώνδα Πάππα,
 12. τον υπ’ αριθμ. 7933/23-05-2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του Δημητρίου Μαυρέα,
 13. τον υπ’ αριθμ. 8100/25-05-2017 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών της Μαγδαληνής Λυμπεροπούλου,
 14. τo από 31-05-2017 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α.- Εγκρίνει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών το από 31-05-2017 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Έγκριση ή μη Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την ¨Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων¨ [2ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Δήμος Σικυωνίων – Κοινωνικό Παντοπωλείο), 3ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.) και 4ος Τμηματικός προϋπολογισμός (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)].

B.- Κατακυρώνει και κηρύσσει αναδόχουςτου συνοπτικού διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας τους:

Β.1 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΠΠΑ, που εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 35, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 043878598, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-22467, στα είδη που αναφέρονται κατωτέρω:

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
  A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
  1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ        
  1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 1.800 0,80 1.440,00
  1.2 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        
  1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΚΙΛΟ 350 1,00 350,00
  1.4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ        
  1 Μακαρόνια Νο 6 500 gr ΤΕΜ 400 0,70 280,00
  1.6 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ        
  1 Φακές ΚΙΛΟ 220 2,00 440,00
  2 Φασόλια ΚΙΛΟ 400 2,40 960,00
  ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 3.470,00
  ΦΠΑ 13% 451,10
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.921,10
             

3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.3 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ        
1 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 130 2,10 273,00
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
2 Ζαχαρίνη υποκατάστατο συσκευασία 100*5 gr ΤΕΜ 5 4,80 24,00
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,10 11,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 308,00
ΦΠΑ 24% 73,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 381,92
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ        
1 Πάριζα ΚΙΛΟ 10 7,90 79,00
3 Γαλοπούλα βραστή ΚΙΛΟ 30 10,80 324,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 403,00
ΦΠΑ 13% 52,39
ΣΥΝΟΛΟ-1 455,39
1.4 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΪΙΑΣ        
4 Ψωμί για τοστ (28 τεμ.) ΤΕΜ 80 2,10 168,00
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        
14 Μπισκότα γεμιστά ΤΕΜ 150 1,50 225,00
15 Mπισκότα κράκερ ΤΕΜ 60 1,35 81,00
16 Μαγιά φακελάκι (3 τεμ) ΤΕΜ 10 1,00 10,00
17 Άνθος Αραβοσίτου φακελάκι ΤΕΜ 100 0,45 45,00
18 Φρυγανιές πακέτο σίτου (250 gr x 3 τεμ.) ΤΕΜ 10 1,50 1,50
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 530,50
ΦΠΑ 24% 127,32
ΣΥΝΟΛΟ-2 657,82
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ        
3 Μακαρόνι “κοφτό” 500gr ΤΕΜ 30 0,94 28,20
7 Πένες 500 gr ΤΕΜ 15 0,94 14,10
8 Λαζάνια πλακέ ΤΕΜ 20 0,94 18,80
1.9 ΟΣΠΡΙΑ & ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ        
1 Φακές (500 gr) ΤΕΜ 180 1,30 234,00
1.10 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Μέλι 900 gr ΤΕΜ 20 6,50 130,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 425,10
ΦΠΑ 13% 55,26
ΣΥΝΟΛΟ-3 480,36
2 Μαρμελάδα 500 gr ΤΕΜ 30 1,80 54,00
3 Ζάχαρη (1 κιλό) ΚΙΛΟ 15 0,80 12,00
5 Ταχίνι με μέλι ΤΕΜ 4 5,50 22,00
6 Ταχίνι με σοκολάτα ΤΕΜ 10 5,50 55,00
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
7 Μοσχοκάρυδο ολόκληρο (φακ. 15 gr) ΤΕΜ 5 1,30 6,50
8 Κύμινο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30 6,50
9 Μπαχάρι ολόκληρο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,30 6,50
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ        
7 Λουκανικοπιτάκια (750 gr) ΤΕΜ 50 4,50 225,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 387,50
ΦΠΑ 24% 93,00
ΣΥΝΟΛΟ-4 480,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4) 2.074,07

Β.2 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΥΡΕΑ, που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 037195931, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-22330, στα είδη που αναφέρονται κατωτέρω:

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
  A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
  1.3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ        
  1 Ρύζι κίτρινο 500 gr ΤΕΜ 250 0,87 217,50
  ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 217,50
  ΦΠΑ 13% 28,28
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 245,78
             
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.8 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ        
1 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 24 φιαλών των 500 ml ΚΙΒΩΤΙΟ 300 2,60 780,00
2 Εμφιαλωμένο νερό σε κιβώτιο 6 φιαλών του 1,5 lt ΚΙΒΩΤΙΟ 50 1,25 62,50
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 842,50
ΦΠΑ 13% 109,53
ΣΥΝΟΛΟ-1 951,03
3 Αναψυκτικό 250 ml σε συσκευασία των 24 τεμ. ΚΙΒΩΤΙΟ 60 11,60 696,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 696,00
ΦΠΑ 24% 167,04
ΣΥΝΟΛΟ-2 863,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2) 1.814,07
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ        
1 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο (5 lt) ΤΕΜ 60 31,48 1.888,80
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1.888,80
ΦΠΑ 13% 245,54
ΣΥΝΟΛΟ-1 2.134,34
4 Καλαμποκέλαιο (1 lt) ΤΕΜ 40 2,80 112,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 112,00
ΦΠΑ 24% 26,88
ΣΥΝΟΛΟ-2 138,88
1.5 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        
3 Σιμιγδάλι ψιλό (500 gr) TEM 30 0,85 25,50
1.6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ        
1 Ρύζι κίτρινο (500 gr) ΤΕΜ 160 0,87 139,20
2 Ρύζι γλασέ (500 gr) ΤΕΜ 80 0,87 69,60
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 234,30
ΦΠΑ 13% 30,46
ΣΥΝΟΛΟ-3 264,76
3 Δημητριακά (375 gr) ΤΕΜ 120 3,80 456,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 456,00
ΦΠΑ 24% 109,44
ΣΥΝΟΛΟ-4 565,44
1.7 ΖΥΜΑΡΙΚΑ        
6 Μακαρόνια “βίδες” 500 gr ΤΕΜ 15 0,90 13,50
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 13,50
ΦΠΑ 13% 1,76
ΣΥΝΟΛΟ-5 15,26
1.8 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ        
2 Τοματάκι κον-κασέ ΤΕΜ 100 0,70 70,00
1.11 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Αλάτι (σακουλάκι 800 gr) ΤΕΜ 70 1,10 77,00
2 Κανέλα ξύλο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05 5,25
3 Κανέλα τριμμένη (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 5 1,05 5,25
4 Γαρύφαλλο τριμμένο (φακ. 50 gr) ΤΕΜ 3 1,60 4,80
5 Πιπέρι τριμμένο (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 15 2,25 33,75
6 Πιπέρι σε κόκκους (φακ. 100 gr) ΤΕΜ 3 2,25 6,75
10 Ρίγανη (κουτί 50 gr) ΤΕΜ 20 1,20 24,00
11 Ξύδι ΤΕΜ 40 0,70 28,00
12 Βανίλια άρωμα (φακελάκι 5 τεμαχίων) ΤΕΜ 20 0,55 11,00
1.12 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ        
2 Σοκολατούχο ρόφημα ΤΕΜ 15 4,80 72,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 337,80
ΦΠΑ 24% 81,07
ΣΥΝΟΛΟ-6 418,87
1.13 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ        
1 Πατάτες ΚΙΛΟ 600 0,62 372,00
2 Τομάτες ΚΙΛΟ 280 0,88 246,40
3 Αγγούρια ΤΕΜ 200 0,65 130,00
4 Κρεμμύδια ξερά ΚΙΛΟ 60 0,50 30,00
5 Μαϊντανός (450 gr) ΤΕΜ 40 0,37 14,80
6 Λεμόνια ΚΙΛΟ 70 1,04 72,80
7 Μαρούλια ΤΕΜ 150 0,76 114,00
8 Άνηθος (450 gr) ΤΕΜ 40 0,42 16,80
9 Κρεμμύδια φρέσκα ΚΙΛΟ 10 1,13 11,30
10 Καρότα ΚΙΛΟ 60 0,75 45,00
11 Σέλινο ΤΕΜ 40 1,13 45,20
12 Σκόρδα ΤΕΜ 70 0,37 25,90
13 Λάχανα ΚΙΛΟ 100 0,50 50,00
14 Πράσα ΚΙΛΟ 10 1,13 11,30
15 Φασολάκια ΚΙΛΟ 30 2,69 80,70
16 Αρακάς ΚΙΛΟ 30 2,15 64,50
17 Μπρόκολα ΚΙΛΟ 15 1,83 27,45
18 Μελιτζάνες τσακώνικες ΚΙΛΟ 40 1,63 65,20
19 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 50 1,77 88,50
20 Πιπεριά πράσινη ΚΙΛΟ 30 1,69 50,70
21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 30 1,38 41,40
22 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 70 0,37 25,90
23 Μήλα ΚΙΛΟ 300 0,85 255,00
24 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,16 348,00
25 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 20 0,81 16,20
26 Αχλάδια ΚΙΛΟ 250 1,50 375,00
27 Ροδάκινα ΚΙΛΟ 70 1,29 90,30
28 Πεπόνια ΚΙΛΟ 50 0,69 34,50
29 Καρπούζια ΚΙΛΟ 50 0,34 17,00
30 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 15 2,53 37,95
31 Κεράσια ΚΙΛΟ 30 3,61 108,30
32 Φράουλες ΚΙΛΟ 60 2,55 153,00
33 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 50 1,38 69,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 3.134,10
ΦΠΑ 13% 407,43
ΣΥΝΟΛΟ-7 3.541,53
1.14 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ        
1 Πορτοκαλάδα αναψυκτικό (1,5 lt) ΤΕΜ 40 1,40 56,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 56,00
ΦΠΑ 24% 13,44
ΣΥΝΟΛΟ-8 69,44
1.16 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ        
1 Αρακάς κατεψυγμένος ΚΙΛΟ 80 2,30 184,00
1.17 ΝΩΠΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ        
3 Αυγά (6ΑΔΑ) ΤΕΜ 50 1,80 90,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 274,00
ΦΠΑ 13% 35,62
ΣΥΝΟΛΟ-9 309,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 7.458,14

Β.3 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, που εδρεύει στο 2ο χλμ της επαρχ. Οδού Κιάτου-Σουλίου, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας, με Α.Φ.Μ. 047173215, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και τηλ. 27420-28987, στα είδη που αναφέρονται κατωτέρω:

2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
(ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)  
  A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
  1.5 ΚΟΝΣΕΡΒΟΕΙΔΗ          
  1 Πελτές τομάτας 410 gr ΤΕΜΑΧΙΑ 550 1,30 715,00  
  ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 715,00  
  ΦΠΑ 24% 171,60  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 886,60  
                     
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ. “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ        
1 Γάλα εβαπορέ 410 γρ ΤΕΜ 150 0,80 120,00
2 Τυρί σε φέτες για τοστ ΚΙΛΟ 55 6,30 346,50
1.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ        
1 Πικ νικ φόρμα ζαμπόν γαλοπούλας ΚΙΛΟ 35 10,50 367,50
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 834,00
ΦΠΑ 13% 108,42
ΣΥΝΟΛΟ-1 942,42
1.4 ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ        
1 Φρυγανιές πακέτο σίτου (4 τεμ.) ΠΑΚ 150 1,45 217,50
1.5 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Ζάχαρη ΚΙΛΟ 60 0,80 48,00
1.6 ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ        
1 Ξύδι ΛΙΤΡΟ 10 1,20 12,00
1.7 ΗΔΥΣΜΑΤΑ ΞΗΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ        
1 Τσάι πακέτο (25 Χ 1 gr) ΤΕΜ 40 1,99 79,60
2 Κακάο 125 gr TEM 10 2,00 20,00
3 Καφές 1 Kg ΤΕΜ 50 10,30 515,00
4 Νες καφέ 500 gr ΤΕΜ 20 10,40 208,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1.100,10
ΦΠΑ 24% 264,02
ΣΥΝΟΛΟ-2 1.364,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2) 2.306,54
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”)
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ        
1 Γάλα εβαπορέ (410 gr) ΤΕΜ 500 0,80 400,00
2 Κρέμα γάλακτος (1 lt) ΤΕΜ 20 3,70 74,00
3 Γάλα φρέσκο (1 lt) ΤΕΜ 50 1,10 55,00
4 Τυρί τύπου “φέτα” ΚΙΛΟ 130 7,49 973,70
5 Τυρί τύπου “κασέρι “ ΚΙΛΟ 50 9,95 497,50
6 Τυρί τύπου “κεφαλοτύρι “ ΚΙΛΟ 50 8,49 424,50
7 Κίτρινο τυρί τύπου “edam” ΚΙΛΟ 10 6,45 64,50
8 Κίτρινο τυρί τύπου “ρεγγάτο” ΚΙΛΟ 10 10,30 103,00
9 Κίτρινο τυρί τύπου “γκούντα” ΚΙΛΟ 50 6,25 312,50
10 Τυρί τύπου “γραβιέρα” ΚΙΛΟ 20 11,85 237,00
11 Επιδόρπιο γιαουρτιού παιδικό (150 gr) ΤΕΜ 300 1,49 447,00
1.2 ΛΙΠΗ – ΕΛΑΙΑ