187/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/07-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ187/2017

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων, κατόπιν γνωμοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8813/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Γ’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης των θεμάτων που άπτονται της γεώτρησης «ΑΠΡΟΠΟΛΙΑ 1» στην T.K. Μποζικών το θέμα: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων, κατόπιν γνωμοδότησης» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω:

 1. 1.την υπ’ αριθμ. 179/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε η Δικηγόρος του ΔΣ Κορίνθου κα Αντιγόνη Κατσαβού, προκειμένου να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών Κορινθίας,
 2. 2.την υπ’ αριθμ.πρωτοκ. 8602/31.05.2017 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως « …. είναι πιθανή η ευδοκίμηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά του παραπάνω Συλλόγου …. »,
 3. 3.την από 7ης.6.2017 Γνωμοδοτική Απόφαση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Μποζικών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την εν λόγω υπόθεση καθ’ ότι τα στοιχεία δε βοηθούν να δημιουργηθεί μια ξεκάθαρη εικόνα. Εν τέλει, θεώρησαν ορθό να εγκριθεί η γνωμοδότηση της Δικηγόρου και να συμμορφωθούν με την πρότασή της.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την υπ’ αριθμ. 179/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
 • την αριθμ. 8602/31.05.2017 γνωμοδότηση της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, Αντιγόνης Κατσαβού,
 • την από 7ης.6.2017 Γνωμοδοτική Απόφαση του Εκπροσώπου της τ.κ. Μποζικών και
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης των θεμάτων που άπτονται της γεώτρησης «ΑΠΡΟΠΟΛΙΑ 1» στην TK Μποζικών.

Β.-Την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.

Γ.- Ορίζει ως πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων, τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Αντιγόνη Κατσαβού, προκειμένου να συντάξει και καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετ’ αιτήματος προσωρινής διαταγής καθώς και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση αυτών οποτεδήποτε συζητηθούν ακόμα και κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

Δ.- Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο, ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον, χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στην πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Ο Δήμος πέραν της προαναφερθείσας αμοιβής, ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο εκ του νόμου Φ.Π.Α.

Ε.-Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

ΣΤ.-Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.001 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό € 40.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 187/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-06-2017

Print Friendly, PDF & Email