Αντίγραφο του 186/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/07-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ186/2017

 

Περίληψη: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου ΤΚ Κυλλήνης»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8813/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα «Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 18/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Τμήμα Τ.Ε.-Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου«Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης»συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 7.200,00 με Φ.Π.Α. 24% και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης» έχει γραφεί πίστωση στον K.A. 45.7336.001 του Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ποσό #7.200,00# €.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Επιχείρηση του κου Φωτίου Σαρλά του Βασιλείου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:

¨    τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ και 75 § 3του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»,

¨       την υπ’ αριθμ. 185/2017 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑ: Ω2Δ6Ω1Θ-Β3Η),

¨       την Π.Α.Υ 277/2017 και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και λαμβανομένων υπ’ όψιν των υφισταμένων προθεσμιών.

Β.Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης» με απευθείας ανάθεση.

Γ.Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην Επιχείρηση του κου Φωτίου Σάρλα του Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 022596569, που εδρεύει στη Λαύκα Κορινθίας και είναι γραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό -3194- για έργα (οδοποιίας – οικοδομικά – υδραυλικά – λιμενικά – βιομηχανικά – ενεργειακά) με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Δ.Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του K.A. 45.7336.001 που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό #7.200,00# € (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 277/2017).

Ε.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς – πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

ΣΤ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.

Ζ.- Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-06-2017

Print Friendly, PDF & Email

186/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/07-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ186/2017

 

Περίληψη: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου ΤΚ Κυλλήνης»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8813/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα «Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης»και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 18/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Τμήμα Τ.Ε.-Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου«Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης»συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 7.200,00 με Φ.Π.Α. 24% και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης» έχει γραφεί πίστωση στον K.A. 45.7336.001 του Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ποσό #7.200,00# €.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Επιχείρηση του κου Φωτίου Σαρλά του Βασιλείου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:

¨    τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ και 75 § 3του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»,

¨       την υπ’ αριθμ. 185/2017 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑ: Ω2Δ6Ω1Θ-Β3Η),

¨       την Π.Α.Υ 277/2017 και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και λαμβανομένων υπ’ όψιν των υφισταμένων προθεσμιών.

Β.Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Κυλλήνης» με απευθείας ανάθεση.

Γ.Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην Επιχείρηση του κου Φωτίου Σάρλα του Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 022596569, που εδρεύει στη Λαύκα Κορινθίας και είναι γραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό -3194- για έργα (οδοποιίας – οικοδομικά – υδραυλικά – λιμενικά – βιομηχανικά – ενεργειακά) με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Δ.Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του K.A. 45.7336.001 που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό #7.200,00# € (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 277/2017).

Ε.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς – πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

ΣΤ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.

Ζ.- Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 186/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-06-2017

Print Friendly, PDF & Email