185/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/07-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ185/2017

 

Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένου αιτήματος – αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Νεκροταφείου ΤΚ Κυλλήνης»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8813/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα «Έγκριση τεκμηριωμένου αιτήματος αναγκαιότητας του έργου ‘Επισκευή – Συντήρηση Νεκροταφείου ΤΚ Κυλλήνης’» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», μετά από το 02.06.2017 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση του τεκμηριωμένου αιτήματος-αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου«Επισκευή – Συντήρηση Νεκροταφείου ΤΚ Κυλλήνης».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:

        του άρθρου 72 § 1 εδαφ. δ και 75 § 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

        του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

        την υπ’ αριθμ. 184/2017 Α.Ο.Ε. περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ: 69Ν7Ω1Θ-ΝΨΣ),

        την υπ’ αριθμ. 219/2017 Α.Δ.Σ. περί Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017 (ΑΔΑ: 7ΞΥΞΩ1Θ-25Φ),

        την υπ’ αριθμ. 18/2017 μελέτη και εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

        την ανάγκη έγκρισης εκτέλεσης του έργου κατά την παρούσα χρήση και

        τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και λαμβανομένων υπ’ όψιν των υφισταμένων προθεσμιών.

Β. Εγκρίνει την αναγκαιότητα εκτέλεσης του παρακάτω έργου, σύμφωνα με τη μελέτη και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145):

Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & πολεοδομιασ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
45.7336.001 Επισκευή – Συντήρηση Νεκροταφείου ΤΚ Κυλλήνης 7.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 7.200,00 €

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες της σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 185/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-06-2017

Print Friendly, PDF & Email