182/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 17ο/30-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ182/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8225/26-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 15ο

 

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτην Α.Ο.Ε. 181/17 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτους Α.Μ. 14,13,26 / 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

üτους Α.Μ. 7,8 / 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και

üτων αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. Τον Α.Μ. 14/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008» ποσού #1.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.018 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 260/2017.
 2. Τον Α.Μ. 7/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «προμηθεια μηχανηματων των υπηρεσιων πρασινου της δ.ε. σικυωνιων (» ποσού #1.895,03 # € σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 261/2017.
 3. Τον Α.Μ. 8/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «παροχη κτηνιατρικων υπηρεσιων σχετικα με τη στειρωση και περιθαλψη αδεσποτων ζωων» ποσού #1.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 262/2017.
 4. Τον Α.Μ. 13/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «συντηρηση ανελκυστηρα προσωπων» ποσού #1.200,00# € σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.014 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 263/2017.
 5. Τον Α.Μ. 26/2017 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ενοικιαση χημικων τουαλετων» ποσού #3.496,80# € σε βάρος του Κ.Α. 70.6236.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 264/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την Α.Ο.Ε. 181/2017 έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου,
 • τις μελέτες των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

¨       τους Α.Μ. 14,13,26 / 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

¨       τους Α.Μ. 7,8 / 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και

¨       των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
00.6117.018 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 260/17 1.000,00 €

35.7131.001

(ΜΗΤΡΩΟ 1)

προμηθεια μηχανηματων των υπηρεσιων πρασινου της δ.ε. σικυωνιων 261/17 1.895,03 €

15.6474.002

(ΜΗΤΡΩΟ 2)

παροχη κτηνιατρικων υπηρεσιων σχετικα με τη στειρωση και περιθαλψη αδεσποτων ζωων 262/17 4.974,43 €

10.6264.014

(ΜΗΤΡΩΟ 3)

συντηρηση ανελκυστηρα προσωπων 263/17 1.200,00 €

70.6236.005

(ΜΗΤΡΩΟ 4)

ενοικιαση χημικων τουαλετων 264/17 3.496,80 €
ΣΥΝΟΛΟ: 12.566,26
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι έξι Λεπτών 12.566,26 €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 260-264/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 182/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31-05-2017

Print Friendly, PDF & Email