181/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   21η/02-08-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2016         

 

Περίληψη: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της Κάρτας καυσαερίων των οχημάτων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 11508/29-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης            Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος          Μέλος             Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος        Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                    Θέμα 3ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της Κάρτας καυσαερίων των οχημάτων» έθεσε υπόψη των μελών το από 26-07-16 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου μας που έχει ως κατωτέρω.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

Προς

Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 
ΘΕΜΑ 3ο
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την
πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2901,ΚΗΥ
2236,ΚΗΥ-2227,ΚΗΥ-5128,ΚΗΥ-5122,ΚΗΙ-5497,ΚΗΙ-5519,ΚΗΥ-2216, ΚΗΥ-2211,ΚΗΗ-2925.

******************************************

         Με την αρίθμ. 94/13-05-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εξεδόθη από την
Οικονομική Υπηρεσία και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα στους
Κ.Α. 02.20-6331.001, 02.10-6331.001, 02.30-6331.001 το αριθμ. 80/2016 (Σειρά A΄) Χρηματικό
Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 605,00 € για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της
κάρταςκαυσαερίωντωνοχημάτωνΚΗΗ-2901,ΚΗΥ-2236,ΚΗΥ-2227,ΚΗΥ-5128,ΚΗΥ-5122,ΚΗΙ
5497,ΚΗΙ-5519,ΚΗΥ-2216, ΚΗΥ-2211,ΚΗΗ-2925. με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι την
13-08-2016.

         Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

         α) Για το ΚΗΗ-2901 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το αριθμ.1591/25-5-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

β) Για το ΚΗΥ-2236 δαπανήθηκε το ποσό των 41,00 € σύμφωνα με το αριθμ.1607/26-5-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         γ) Για το ΚΗΥ-2227 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 € σύμφωνα με το αριθμ.1660/02-6-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         δ) Για το ΚΗΥ-5128 δαπανήθηκε το ποσό των 65,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 12122/14-6-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         ε) Για το ΚΗΥ-5122 δαπανήθηκε το ποσό των 34,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 1851/21-6-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

         στ) Για το ΚΗΙ-5497 δαπανήθηκε το ποσό των 65,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 12397/01-7-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

           ζ) Για το ΚΗΙ-5519 δαπανήθηκε το ποσό των 59,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 12508/07-7-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

           η) Για το ΚΗΥ-2216 δαπανήθηκε το ποσό των 65,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 12644/15-7-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

           θ) Για το   ΚΗΥ-2211 δαπανήθηκε το ποσό των 65,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 12748/21-7-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

           ι) Για το   ΚΗΗ-2925 δαπανήθηκε το ποσό των 65,00 € σύμφωνα με το αριθμ. 12725/20-7-2016 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

           ΣΥΝΟΛΟ=534,00 €

    

Ανακεφαλαιώνοντας από το ποσό των 605,00 € δαπανήθηκε το ποσό των 534,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 71,00 € (605,00-534,00=71,00) κατατέθηκε από τον παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αριθμ. 63A/22-07-2016 Γραμμάτιο Είσπραξης .

         Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο   26   ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Δ. Τσήρος

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός.

και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει.

   Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 94/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , το από 26-07-2016 Υπηρεσιακό σημείωμα του υπόλογου υπαλλήλου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Την εισήγηση του Προέδρου και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

                                        
                                    
 
 
 
                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή υπάλληλο του Δήμου μας
κ. Νικόλαο Τσήρο με αριθμό 80/2016 (Σειρά Α’) Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, που
εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, ποσού 605,00 €για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και
της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΗ-2901,ΚΗΥ-2236,ΚΗΥ-2227,ΚΗΥ-5128,ΚΗΥ-5122,ΚΗΙ-
5497,ΚΗΙ-5519,ΚΗΥ-2216, ΚΗΥ-2211,ΚΗΗ-2925.

όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο από 26-07-2016 σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή.        

                                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   05-08-2016

       

Print Friendly, PDF & Email