180/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   21η/02-08-2016

 

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2016         

 

Περίληψη: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 11508/29-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος            
  Μυττάς   Ιωάννης            Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος          Μέλος             Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος        Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                     Θέμα 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών το από 02-08-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού   έτους 2016, που έχει ως κατωτέρω.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ον

Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

*************************************

         Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785,20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00 – 1.439,54)   24.992,06 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   2.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 22.992,06 € (24.992,06 – 2.000,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6441 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», πίστωση ποσού 2.000,00€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.000,00€ .

****************************************

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-

Κιάτο   2 Αυγούστου 2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Εισηγήτρια                               Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Αικατερίνη Στ. Κακάτση                         Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α.-Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού   έτους 2016 ως κατωτέρω:

Από την πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785,20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00 – 1.439,54)   24.992,06 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   2.000,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 22.992,06 € (24.992,06 – 2.000,00) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.00.6441 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις», πίστωση ποσού 2.000,00€  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 7.000,00€ .

         Η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   05-08-2016

       

Print Friendly, PDF & Email