180/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 17ο/30-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ180/2017

 

Περίληψη: Καθορισμός όρων διακήρυξης αγοράς ακινήτου/ων στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού, για την δημιουργία μεγάλου Πράσινου Σημείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 18485/2604-2017 (ΦΕΚ Β 1412) για την διεξαγωγή μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8225/26-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 13ο

 

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Καθορισμός όρων διακήρυξης αγοράς ακινήτου/ων στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού, για την δημιουργία μεγάλου Πράσινου Σημείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 18485/2604-2017 (ΦΕΚ Β 1412) για την διεξαγωγή μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπ’ όψιν του σώματος τα κατωτέρω, ήτοι:

Α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,

Β) Τις διατάξεις των άρ. 191, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρ. 20 του Ν. 3731/2008 και 186 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

Γ) Τις διατάξεις του άρ. 72 παρ. 1ε του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

Δ)Την υπ’ αριθ. 561/30-12-2016 (ΑΔΑ:7ΜΞ8Ω1Θ-74Ξ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2017 (άρθρα 1 & 9 του Π.Δ. 270/1981) και της Επιτροπής Εκτίμησης & Καταλληλότητας Ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά & εκποίηση, για το έτος 2017 ( άρθρα 7 & 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186,191,192 & 194 του ν. 3463/2006),

Ε) Την υπ’ αριθ. 35/2017 (ΑΔΑ: 6Τ00Ω1Θ-1ΡΧ) απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης & Καταλληλότητας Ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά & εκποίηση (ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με τον αναπληρωτή του ), για το έτος 2017 καθώς και καθορισμού του τιμήματος σε περιπτώσεις εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμο,

ΣΤ) Την υπ’ αριθ. 120/11-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΚΜΩ1Θ-ΨΛΝ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για την δημιουργία «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Σικυωνίων, που να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, όπως συμπληρώθηκε με την αρ. 142/05-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΧΚΟΩ1Θ-ΙΞΓ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. 18485/26-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1412){Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.}, περί Δημιουργίας Μεγάλου Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σικυωνίων σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.,

Ζ) Την Κ.Υ.Α. 18485/26-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1412) {Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει}.

Η) Την από 26-05-2017 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κου Δημοσθένη Βοϊδήλα που εισηγήθηκε την κατάρτιση των όρων διακήρυξης αγοράς ακινήτου/ων στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού, για την δημιουργία μεγάλου Πράσινου Σημείου, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 120/2017 και 142/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την δημιουργία μεγάλου Πράσινου Σημείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 18485/2604-2017 (ΦΕΚ Β’ 1412).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 8264/26-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Την αγορά ακινήτου / των για την δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου, προκειμένου να ικανοποιούν και τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΤΗΣ ΚΥΑ 18485/2017) με μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.

Β.- Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», τις διατάξεις των άρ. 191, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρ. 20 του Ν. 3731/2008 και 186 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», το άρθρ. 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την Κ.Υ.Α. 18485/26-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1412) {Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει} ως κατωτέρω:

ΆΡΘΡΟ 1Ο

Περιγραφή του/των ακινήτου/των

Το ακίνητο ή ακίνητα που θα αγοραστούν για την δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου, προκειμένου να ικανοποιούν και τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2, ΤΗΣ ΚΥΑ 18485/2017), θα πρέπει να πληρούν, επί ποινή αποκλεισμού, τους παρακάτω όρους:

 1. να βρίσκονται στην περιοχή «Γεφύρι» ή «Μύλος Μπέη» της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού,
 2. να είναι εκτός οικισμού,
 3. η συνολική επιφάνεια του προς αγορά ακινήτου ή ακινήτων (σύνολο αυτών), δε θα ξεπερνά τα 10.000 τ.μ., και δε θα είναι μικρότερη των 1.000 τ.μ. προκειμένου τα τηρούνται οι προδιαγραφές της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. για τη δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου.
 4. να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (άμεσα προσβάσιμα) από την επαρχιακή οδό Μουλκίου – Βέλου,
 5. να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο του αστικού ιστού και από την θέση «Λιτσάρδα» (πρώην ΧΥΤΑ) Κιάτου της Τ.Κ. Σουλίου,
 6. να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το/τα προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει/κουν εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες,
 7. να είναι ελεύθερα νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου,
 8. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση όμως που τα προσφερόμενα ακίνητα δεν αποτελούν ενιαία εδαφική έκταση, επιλέγεται το μεγαλύτερο σε έκταση και πιο εύκολα προσβάσιμο (σε κοντινή απόσταση) από την επαρχιακή οδό Μουλκίου – Βέλου.

ΆΡΘΡΟ 2Ο

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77). Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση).

Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη κατά το άρθρο 4 του ΠΔ 270/81, στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, η έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς αγορά ακίνητο ή ακίνητα, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές), κατατίθενται στο Δήμο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία, τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, Επιτροπή Εκτίμησης & καταλληλότητας ακινήτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2017, η οποία με επιτόπια έρευνα, α) κρίνει περί της καταλληλότητας ενός εκάστου εκ των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και β) καθορίζει το τίμημα αγοράς ενός εκάστου εκ των προσφερομένων ακινήτων (μέγιστη τιμή). Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Στην περίπτωση που η αξία ενός εκάστου ακινήτου από τα ως άνω αναφερόμενα, υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 € (άρθρο 186 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 31 παρ. 12 του Ν. 2579/1998 όπως συμπληρώθηκε με άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2873/2000), απαιτείται, από την έναρξη ισχύος του Ν.4152/2013 {παρ. 1 της υποπαρ. Γ.11(ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-2013)}, εκτίμηση της αγοραίας αξίας του από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας (Β΄ Φάση ).

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης της πρόσκλησης (άρ. 5, παρ. 4Β του Π.Δ. 270/1981), να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης (Α΄ Φάσης). Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στο δημοτικό κατάστημα (Δημαρχείο Κιάτου- Γεωργίου Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200, Κιάτο Κορινθίας), στον 1ο όροφο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη προσφορά του οικοπέδου (τιμή ανά τ.μ.).

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την κατακύρωση του ανωτέρω Πρακτικού της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρ. 5 παρ. 8 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α΄/ 1981) και άρ. 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.

ΆΡΘΡΟ 3Ο

Εκπροσώπηση

¨       Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους στο οποίο έχει παραχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας δημοσιευμένο στο ΦΕΚ, πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καθώς και τη σχετική εξουσιοδοτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

¨       Φυσικά πρόσωπα: Πέραν την αυτοπρόσωπης παρουσίας, μπορούν να εκπροσωπηθούν από τρίτον με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

¨       ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε., εκπροσωπούνται από το Διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και πιστοποιητικό περί μη τροποποίησής του. Στην περίπτωση του ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου απαιτείται επιπροσθέτως και σχετική εξουσιοδοτική πράξη.

¨       Κοινοπραξίες: Οι προσφορές κατατίθενται από κοινό εκπρόσωπο, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη.

¨       Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό άλλου προσώπου (φυσικού ή νομικού) οφείλει να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του ενδιαφερόμενου – κατόχου του ακινήτου ή της ενδιαφερόμενης εταιρείας ή κοινοπραξίας, νομίμως υπογεγραμμένο.

ΆΡΘΡΟ 4Ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής (απαιτούνται στην Α΄ φάση)

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου, χωρίς την αξία του. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φάκελο, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/ συμμετέχοντα, τηλέφωνο επικοινωνίας, πλήρης και ακριβής περιγραφή ακινήτου (τοποθεσία ακινήτου, εμβαδό, θέση, έκταση),

β. Υπεύθυνη – Δήλωση ιδιοκτήτη/συμμετέχοντα ότι έλαβε γνώση των ορών της διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα,

γ. Ταυτότητα φυσικού προσώπου, άλλως εκπροσώπου Νομικού Προσώπου,

δ. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν (σύμφωνα με τον Ν.651/1977 και Ν. 4178/2013),

ε. Αντίγραφο Ε9 του ιδιοκτήτη (το τελευταίο ισχύον με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού),

στ. Τίτλους κυριότητας του ακινήτου εις διπλούν για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, πιστοποιητικό μεταγραφής του, πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων,

ζ. Πιστοποιητικό μη οφειλής ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το ακίνητο,

η. Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.

ΆΡΘΡΟ 5Ο

Υποβολή και ισχύς προσφορών (προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

 • Η κατάθεση των προσφορών ενδιαφέροντος (όχι οικονομικές) γίνεται εντός της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας της παραγράφου Α του όρου 2 της παρούσης. Η κατάθεση γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σικυωνίων στο Δημοτικό Κατάστημα Κιάτου – Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200- , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες που ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Ταχυδρομική αποστολή. Γίνεται με συστημένο φάκελο, που θα παραληφθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, με ευθύνη του αποστολέα. Προσφορά που διαβιβάστηκε με φάκελο ο οποίος παραλήφθηκε μετά την οριζόμενη προθεσμία, για να κριθεί εμπρόθεσμη, πρέπει να αποδεικνύεται, από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
 • Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς. Προσφορές υπό αίρεση ή επιφύλαξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 • Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη προετοιμασία και υποβολή φακέλων προσφοράς.
 • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες από την υποβολή τους και μέχρι να συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για την μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων και μετεγγραφής τους στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της διακήρυξης.

ΆΡΘΡΟ 6Ο

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο/Οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες δεν αποκτά/ούν δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή τη διοικητική αρχή που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

ΆΡΘΡΟ 7Ο

Συμβολαιογραφική πράξη αγοράς-μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων

Ο/Οι τελευταίος/οι μειοδότης/τες υποχρεούται/ούνται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας που αφορά στα πρακτικά, να προσέλθει/ουν για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ενός εκάστου ακινήτου, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Ο δε Δήμος Σικυωνίων, υποχρεούται να καταβάλλει το επιτευχθέν τίμημα αγοραπωλησίας του/των ακινήτων στους ως άνω αναφερόμενους μειοδότες, εκδίδοντας αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής στο όνομα ενός εκάστου μειοδότη, μετά την έγκριση αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Κορινθίας. Τα προκύπτοντα συμβολαιογραφικά έξοδα και έξοδα μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο Σικυώνος των ως άνω πράξεων, βαρύνουν τον αγοραστή των ακινήτων Δήμο Σικυωνίων.

ΆΡΘΡΟ 8Ο

Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (στην έδρα του Δήμου) και του Κ.Ε.Π. της Δ.Ε. Σικυωνίων, ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων καθώς επίσης και στο διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στα δημοσιότερα μέρη της έδρας του Δήμου κατόπιν σύνταξης αποδεικτικού υπογεγραμμένο από δύο μάρτυρες (παρ.2 άρθρο 4 ΠΔ 270/81). Επίσης, θα αναρτηθεί, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 στο διαδίκτυο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

ΆΡΘΡΟ 9Ο

Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης/τες αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει/ουν αυτός/οί εμπροθέσμως να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτων.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΆΡΘΡΟ 10Ο

Ένσταση κατά αποκλεισμού ενδιαφερόμενου από τη διαδικασία της Β΄ Φάσης

Συμμετέχων του οποίου η προσφορά ή το ακίνητο κριθούν απορριπτέα ως ακατάλληλα ή για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (5) πέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της έκθεσης αποκλεισμού του, για την εξέταση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άποψη της εκτιμητικής επιτροπής ή η διενέργεια νέας αυτοψίας, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την οικονομική Επιτροπή στην επόμενη συνεδρίασή της και πριν τη διενέργεια της Β΄ φάσης της Δημοπρασίας.

ΆΡΘΡΟ 11Ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Σικυωνίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο: 2742360145 – αρμόδιος υπάλληλος κα. Κατερίνα Κακάτση.

ΆΡΘΡΟ 12Ο

Κατά τα λοιπά

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006.

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 180/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31-05-2017

Print Friendly, PDF & Email