18/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4ο/26-01-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2018

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 736/22-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

 

                Στο 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ‘Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ’»έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως ισχύει σήμερα.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την υπ’ αριθμ. 379/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:755ΛΩ1Θ-0ΜΒ) ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2017 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου: 1/ Στούκα Νικόλαο, 2/ Τσιοκάρα Ιωάννη και 3/ Μπουντή Γεωργία,
 • Την αριθ. 32/2017μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 74.400,00€ με Φ.Π.Α.,
 • Την αριθμ. πρωτ. 20247/04-12-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού,
 • Την αριθ. 20248/04-12-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,
 • Την υπ’ αριθ. 506/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΘ9Ω1Θ-ΤΝ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος για την αναφερόμενη προμήθεια η εταιρεία «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ»,
 • Την υπ’ αριθμ. 21498/29-12-2017 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • Την από 12-01-2018 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ»,
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού,
 • Το από το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Στις 15η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών παρέλαβε από το πρωτόκολλο του Δήμου τον σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ»με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμακαι πήρε Αριθ. Πρωτ.: 503/12-01-2018. Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, στην μονογραφή των εγγράφων και στην καταχώρηση αυτών στον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ & ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ για την περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 Υ.Δ. για τις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ για την παράγραφο 2.2.4
1 ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν προσκομίστηκε ασφαλιστική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και

γνωμοδοτεί

για την παροχή στην «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ» προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να προσκομίσει συμπληρωματικά το παραπάνω έγγραφο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 15 Ιανουαρίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**************************************************

 • Την από 15-01-2018 Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • Το από το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Στις 18η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών παρέλαβε σήμερα 18-01-2018 από τον κ. Λύτρα το έγγραφο που αφορά στην ασφαλιστική ενημερότητα του νομίμου εκπροσώπου της «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ», όπως ορίζεται στη διακήρυξη και όπως αυτό ζητήθηκε συμπληρωματικά.

Συνεχίζοντας η Επιτροπή, ολοκληρώνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ»με το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό είναι αληθή,
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην 20247/04-12-2017 διακήρυξη

και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού, η Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του συνόλου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στην «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Δώριζα 1, Ψυχικό, ΤΚ 11525, με Α.Φ.Μ. 998688148 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και τηλ: 2130373808, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΙΔΟΣ

CPV

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

(Πιεστικό συγκρότημα 3 αντλιών με κατακόρυφους στροβίλους για παροχή νερού αποτελούμενο από βάση ,συλλέκτες, αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, αεριοφυλάκιο – αεροσυμπιεστή και ηλεκτρολογικό πίνακα συμπεριλαμβανομένων όλων των μικρουλικών και όλων των υδραυλικών-ηλεκτρολογικών συνδέσεων)

31720000-9 τεμάχιο 1 58.000,00

58.000,00

        ΣΥΝΟΛΟ 58.000,00
        Φ.Π.Α. 24% 13.920,00
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 71.920,00

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 18-12-2017 προσφορά της εταιρείας «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 32/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 20247/04-12-2017 διακήρυξης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 18 Ιανουαρίου 2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 15.01.2018 και 18.01.2018 Πρακτικά του εν θέματι διαγωνισμού καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα από 15.01.2018 και 18.01.2018 Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Β. Κατακυρώνει το σύνολο της προμήθειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στην εταιρεία ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ που εδρεύει στην Αθήνα Δώριζα 1 Ψυχικό, ΤΚ 11525, με Α.Φ.Μ. 998688148, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και τηλ: 2130373808, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΙΔΟΣ

CPV

ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

(Πιεστικό συγκρότημα 3 αντλιών με κατακόρυφους στροβίλους για παροχή νερού αποτελούμενο από βάση ,συλλέκτες, αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, αεριοφυλάκιο – αεροσυμπιεστή και ηλεκτρολογικό πίνακα συμπεριλαμβανομένων όλων των μικρουλικών και όλων των υδραυλικών-ηλεκτρολογικών συνδέσεων)

31720000-9 τεμάχιο 1 58.000,00

58.000,00

        ΣΥΝΟΛΟ 58.000,00
        Φ.Π.Α. 24% 13.920,00
        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 71.920,00

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την από 18-12-2017 προσφορά της εταιρείας «ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 32/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων και της αριθ. 20247/04-12-2017 διακήρυξης.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 19 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Κελλάρης Βασίλειος
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-01-2018

Print Friendly, PDF & Email