18/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKHΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 4η/08-02-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ­18/2017

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της κας Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής κλπ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1518/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
 1. 1.1
   
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος Αντιπρόεδρος
 1. 2.
   
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης Μέλος
 1. 3.
   
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος Μέλος      
 1. 5.
Πανάγου Αθανάσιος Μέλος      
 1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος      
 1. 7.
Σπανός Κων/νος Μέλος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β

(ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα περί: «Ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της κας Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής κλπ» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 30-01-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

**************************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 178 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», οι Δήμοι οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. Περαιτέρω, τα μισθωτήρια κάθε είδους (π.χ. για δημοτικά ακίνητα κλπ.), αποτελούν συμβάσεις με όρους συμφωνημένους και υπογεγραμμένους από αμφότερα μέρη, η καταβολή των μισθωμάτων προβλέπεται πάντα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η δε καθυστέρηση καταβολής, δικαιολογεί εκ μέρους του εκμισθωτή Δήμου, την εκκίνηση όλων των νόμιμων διαδικασιών.

Όπως προκύπτει από το αρχείο της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι κάτωθι αναφερόμενοι οι οποίοι έχουν μισθώσει δημοτικά ακίνητα και έχουν μέχρι σήμερα ενεργή μισθωτική σχέση με το Δήμο Σικυωνίων, οφείλουν μισθώματα εξ αυτού λόγου ως εξής:

 • Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνή, για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Αστέρη Κοββατζή και Λυκούργου – οφειλόμενο ποσό έως και την 31.12.2016: € 28.594,74 (υπολογισμός τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως 31.1.2017). Μηνιαίο Μίσθωμα περίπου € 780,00.
 • Ρήγας Κωνσταντίνος, για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βελίνας – οφειλόμενο ποσό έως και 31.12.2016: € 7.582,48 (υπολογισμός τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως 31.1.2017). Μηνιαίο Μίσθωμα περίπου € 100,00.

Για τους ανωτέρω δύο αναφερθέντες μισθωτές, προτείνεται η άμεση εκκίνηση των σχετικών νομικών ενεργειών τόσο για την απόδοση των οφειλόμενων μισθωμάτων όσο και για την απόδοση των μισθίων, λόγω και της ουσιαστικής αδιαφορίας που έχουν επιδείξει όσον αφορά την ορθή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο Ρήγας Κωνσταντίνος, αγνοεί την καταβολή των μισθωμάτων από το έτος 2011, παρά το γεγονός ότι το μηνιαίο μίσθωμα είναι σχετικά χαμηλό (περίπου € 100,00/μήνα), η δε Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνή, αγνοεί την καταβολή μισθωμάτων κατά τα τρία (3) τελευταία έτη.

 • Χασούρος Γεώργιος, για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου επί της συμβολής των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Μεταμορφώσεως Σωτήρος – Οφειλόμενο ποσό έως και την 31.12.2016: € 7.591,02 (υπολογισμός τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως 31.1.2017). Μηνιαίο Μίσθωμα περίπου € 600,00.
 • Παπαργυρίου Αικατερίνη, για μίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Λυκούργου: οφειλόμενο ποσό έως και την 31.12.2016: € 17.424,93 (υπολογισμός τόκων εκπρόθεσμης καταβολής έως 31.1.2017). Μηνιαίο Μίσθωμα περίπου € 1.000,00.

Οι ανωτέρω δύο αναφερόμενοι μισθωτές, κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας, θεωρείται ότι καταβάλλουν προσπάθειες, δεδομένης και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, προκειμένου να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους, καθώς τηρούν απαρεγκλίτως τους όρους των ρυθμισμένων οφειλών τους, η δε Παπαργυρίου Αικατερίνη παρά το αντικειμενικώς υψηλό μηνιαίο μίσθωμα, έχει καταβάλλει τα μισθώματα μέχρι το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016.

**************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της κας Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής κλπ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. – Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 και την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης.

Β.- Ορίζει τη Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου, κα Γεωργούλια Κων/να, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της κας Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής κλπ.

Γ.Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Πανάγου Αθανάσιος

5. Μπουζιάνη Βασιλική

6. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο09-02-2017

Print Friendly, PDF & Email