179/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   21η/02-08-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2016

 

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 11508/29-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης            Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος          Μέλος             Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος        Μέλος                  
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                     Θέμα 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, και την μελέτη με υπ’ αριθ. 18/2016, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και τις μελέτες με αριθ. 16/2016 και 21/2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

  1. 1)Αριθ. 18/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ. Ε. Στυμφαλίας» ποσού 13.840,88 σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.015 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 318/2016.
  1. 2)Αριθ. 16/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» ποσού 3.999,97 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6474.006 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 316/2016.
  1. 3)Αριθ. 21/2016 μελέτη της Δ/νσης περιβάλλοντος «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Σικυωνίων» ποσού 14.731,20 σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.015 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 317/2016.

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά της 18/2016, μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και των υπ’ αριθ. 16/2016 και 21/2016 μελετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου μας και τις Π. Α. Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.25.7135.015 Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες   άρδευσης της Δ. Ε. Στυμφαλίας 318/2016 13.840,88
02.15.6474.006 Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα 316/2016 3.999,97
02.20.7135.015 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Σικυωνίων 317/2016 14.731,20

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   05-08-2016

       

Print Friendly, PDF & Email