178/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   20η/25-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2016

 

Περίληψη: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή ενδίκων μέσων κατά   της υπ’ αριθ. 23/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 11012/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο    (ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Σταματόπουλος Σπυρίδων, μετά την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε να συζητηθεί κατεπειγόντος προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί:«Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 23/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος»και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει, η οποία ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και έθεσε υπ’ όψη των μελών τα κατωτέρω ήτοι:

α) Δυνάμει της υπ’ αριθ. 23/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, η οποία κοινοποιήθηκε προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες την 12ην Ιουλίου 2016 στο Δήμο μας, όπου διατάσσεται ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει το ποσό των 17.825,85 ευρώ νομιμοτόκως στον Κωνσταντίνο Λαμπρακάκη του Βασιλείου, Λογιστή-Φοροτεχνικό-Σύμβουλο υποστήριξης ΟΤΑ, για κεφάλαιο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, 23%) και το ποσό των 270,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

β) Την από 13-07-2016 αίτηση του κ. Λαμπρακάκη Κων/νου του Βασιλείου, όπου μας γνωρίζει ότι παραιτείται από τα δικαστικά έξοδα για την έκδοσή της καθώς και από τους τόκους αυτής.

γ) Την υπ’ αριθ. 163/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε ο δικηγόρος Κορίνθου,   κ. Σπυρίδων Σώκος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης εκ μέρους του Δήμου μας, ανακοπή κατά της υπ’ αριθ. 23/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και κατά πόσο τυχόν άσκησή της θα ευδοκιμήσει.

δ) Την από 22-07-2016 γνωμοδότηση του ως άνω δικηγόρου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ρητά τα κατωτέρω και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης: «……σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει ότι αφού η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με τα προαναφερθέντα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, δεν εξαρτώνται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και το χρηματικό ποσό που οφείλεται είναι ορισμένο, η ως άνω υπ’ αριθ. 23/2016 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος εξεδόθη νομίμως σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ, η δε Ειρηνοδίκης κατά την έκδοσή της ενήργησε εντός των πλαισίων της αρμοδιότητάς της.

Συμπέρασμα: Τυχόν άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 23/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος εκ μέρους του Δήμου Σικυωνίων δε θα ευδοκιμήσει, αντιθέτως θα υποβάλλει τον Δήμο σε περαιτέρω άσκοπα δικαστικά έξοδα ενόψει των δικαστικών αγώνων που θα διανοιχθούν.»

 

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Α.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Β.- Να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθ. 23/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος εκ

     μέρους του Δήμου Σικυωνίων για τους αναλυτικά αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους και

Γ.- Την καταβολή των δέκα επτά χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (17.825,85)    

       στον Κωνσταντίνο Λαμπρακάκη του Βασιλείου, Λογιστή-Φοροτεχνικό-Σύμβουλο υποστήριξης ΟΤΑ.-

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 178/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 26 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email