177/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 17ο/30-05-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ177/2017

 

Περίληψη: Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8225/26-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 10/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Τμήμα Τ.Ε.-Η/Μ έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 7.278,07 με Φ.Π.Α. 24% και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Εργολάβο Δημοσίων Έργων.

Για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» έχει γραφεί πίστωση στον K.A. 30.7332.001 του Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ποσό #7.278,07# €.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Επιχείρηση του κου Φωτίου Σαρλά του Βασιλείου με τις τιμές της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις:

¨       του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨       του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»,

¨       του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης),

¨       την υπ’ αριθμ. 126/2017 Α.Ο.Ε. περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (ΑΔΑ: ΨΗΙΠΩ1Θ-ΜΘ2),

¨       την υπ’ αριθμ. 174/2017 Α.Δ.Σ. περί Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017 (ΑΔΑ: Ω4Σ2Ω1Θ-ΡΧΙ,

¨       Την υπ’ αριθμ. 10/17 μελέτη,

¨       Την υπ’ αριθμ. 163/2017 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης αναγκαιότητας των έργων (ΑΔΑ: ΩΥΗ2Ω1Θ-ΖΣ1),

¨       την Π.Α.Υ 258/2017 και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» με απευθείας ανάθεση.

Β.Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην Επιχείρηση του κου Φωτίου Σαρλά του Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 022596569, που εδρεύει στη Λαύκα Κορινθίας και είναι γραμμένη στα Μ.Ε.Ε.Π. με αριθμό -3962- για κατηγορίες έργων και εξειδικευμένες εργασίες (οδοποιίας – υδραυλικών) με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ.Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του K.A. 30.7332.001 που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό #7.278,07# € (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 258/2017).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς – πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31-05-2017

Print Friendly, PDF & Email