176/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   20η/25-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 176/2016

 

Περίληψη: «Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση δικογράφων κι εγγράφων του Δήμου. »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 25η Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11012/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                     Θέμα 4ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση δικογράφων κι εγγράφων του Δήμου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 1)την ασκηθείσα αγωγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Ευγενίας Δουβή περί της διεκδίκησης των εξ αυτής οφειλομένων μισθωμάτων προς τον προαναφερθέντα κατόπιν της προς αυτήν μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου, 2)την ασκηθείσα αγωγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Στυλιανής Κουλαφέτη περί της διεκδίκησης των εξ αυτής οφειλομένων μισθωμάτων προς τον προαναφερθέντα κατόπιν της προς αυτήν μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου, οι οποίες χρήζουν επίδοσης από Δικαστικό Επιμελητή καθώς και την 3) την υπ’ αριθμ. 98/2016 απόφαση του Δημάρχου Σικυωνίων (πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής) η οποία χρήζει εκτέλεσης από Δικαστικό Επιμελητή.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α.-Ορίζει τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Σωτήριο Κορωνιώτη, προκειμένου να προβεί στην επίδοση των κατωτέρω δικογράφων, ήτοι 1)της ασκηθείσας αγωγής κατά της Ευγενίας Δουβή και 2)της ασκηθείσας αγωγής κατά της Στυλιανής Κουλαφέτη καθώς και στην εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 98/2016 απόφασης Δημάρχου (πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής).

Β.-Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών» με ποσό € 2.000,00.

Γ.-Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμόΚΥΑ 2/54683/0022/08 (ΦΕΚ 1716 Β/26—08-2008 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1916/ Β/18-09-2008 Περί Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 176/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 26 Ιουλίου 2016

Print Friendly, PDF & Email