175/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 20/25-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016

 

Περίληψη: «Ορισμός     Δικηγόρου   για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 13-07-2016 επιταγής προς εκτέλεση του Γεράσιμου Λύρα. »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 25η Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11012/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                    

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Ορισμός   Δικηγόρου   για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 13-07-2016 επιταγής προς εκτέλεση του Γεράσιμου Λύρα» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 13ης.7.2016 επιταγή προς εκτέλεση-συμμόρφωση του Γεράσιμου Λύρα κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας καλείται ο προαναφερθείς ν’ αποδώσει την λεπτομερώς περιγραφόμενη στην ως άνω επιταγή εδαφική έκταση όπως επίσης να καταβάλλει προς το Γεράσιμο Λύρα ποσό τετρακοσίων τριών ευρώ (403,00€).

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος ανέφερε πως για τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απαιτείται η γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό το λόγω εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου Κορίνθου, κου Ιωάννη Καστούμη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α.Ορίζει το Δικηγόρο Κορίνθου, κο Ιωάννη Καστούμη, να παράσχει προς το Δήμο γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 13ης.7.2016 επιταγής προς εκτέλεση-συμμόρφωση του Γεράσιμου Λύρα κατά του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της οποίας καλείται ο προαναφερθείς ν’ αποδώσει την λεπτομερώς περιγραφόμενη στην ως άνω επιταγή εδαφική έκταση όπως επίσης να καταβάλλει προς το Γεράσιμο Λύρα ποσό τετρακοσίων τριών ευρώ (403,00€).

Β.Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί μιάμιση(1,5) ώρα εργασίας.  

Γ.Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Δ.Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό 30.000,00.

Ε.Η αμοιβή της δικηγόρου θα επιβαρυνθεί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α.

        

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 26 Ιουλίου 2016

             

Print Friendly, PDF & Email