174/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   20η/25-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2016

 

Περίληψη: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 11012/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος            
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                     Θέμα 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών το από 21-07-16 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, που έχει ως κατωτέρω.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

*************************************

         Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

1.- Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.00.6312.001 με   τίτλο   «Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών», ποσού 12.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 4.854,30 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.145,70 €   

2.- Από την πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00= 26.431,60 + 4.854,30) 31.285,90 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   6.293,84 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 24.992,06 € (26.431,60+4.854,30=31.285,90 – 6.293,84) ως εξής:

   Στον Κ.Α. 02.15.6232.001 με τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)» , πίστωση ποσού 6.293,84 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 4.642,92 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.936,76 €.

   Η παραπάνω τροποποίηση γίνεται επειδή τα μισθώματα είναι υποχρεωτική δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4270/2014, για την πληρωμή των μισθωμάτων των Σχολικών Κτιρίων έτους 2016.

Η κάλυψη της παραπάνω δαπάνης γίνεται από ιδίους πόρους, και μετά την κατανομή των μισθωμάτων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα τροποποιείται ανάλογα ο προϋπολογισμός, έτσι ώστε το παραπάνω ποσό των 6.293,84€ να διατεθεί για άλλες δαπάνες του Δήμου μας.-

****************************************

Κιάτο   21 Ιουλίου   2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

         Ο Προϊστάμενος Τμήματος

   Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                                          Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

       Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                          Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

                    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομοφώνως

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, ως κατωτέρω:

         1.- Από την διαμορφωμένη πίστωση του   Κ.Α. 02.00.6312.001με   τίτλο   «Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών»,ποσού 12.000,00 € προερχόμενη από ιδίους πόρους, μεταφέρει   δια του αποθεματικού   πίστωση ποσού 4.854,30 € ,  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.145,70 €   

2.- Από την πίστωση του Κ.Α.   02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 281.306,47 – 100.713,72 – 4.216,83 – 30.000,00 – 2.000,00 – 47.569,12 – 8.610,00 – 10.785.20 – 12.500,00 – 4.000,00 – 34.480,00= 26.431,60 + 4.854,30) 31.285,90 € , μεταφέρει πίστωση ποσού   6.293,84 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 24.992,06 € (26.431,60+4.854,30=31.285,90 – 6.293,84) ως εξής:

Στον Κ.Α. 02.15.6232.001 με τίτλο «Μισθώματα Σχολικών Κτιρίων (Άρθρο 94 παρ. 4 περ. 16 Ν. 3852/2010)» , πίστωση ποσού 6.293,84 € ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα πίστωση του ποσού των 4.642,92 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 10.936,76 €.

Η παραπάνω τροποποίηση γίνεται επειδή τα μισθώματα είναι υποχρεωτική δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4270/2014, για την πληρωμή των μισθωμάτων των Σχολικών Κτιρίων έτους 2016.

Η κάλυψη της παραπάνω δαπάνης γίνεται από ιδίους πόρους, και μετά την κατανομή των μισθωμάτων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα τροποποιείται ανάλογα ο προϋπολογισμός, έτσι ώστε το παραπάνω ποσό των 6.293,84€ να διατεθεί για άλλες δαπάνες του Δήμου μας.-

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 26 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email