173/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   20η/25-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2016

 

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 11012/21-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 4 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος             Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                     Θέμα 1ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, και τις μελέτες με υπ’ αριθ. 16/2016, 17/2016 και 19/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τις υπ’ αριθ. 16/2016 και 17/2016 Τεχνικές Περιγραφές Εργασιών και τις αντίστοιχες Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

  1. 1)Αριθ. 16/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Η/Υ – Εκτυπωτών- Φωτοτυπικών Μηχανημάτων – FAX, Εντύπων Μηχανογράφησης και Υλικών Πολλαπλών Εκτυπώσεων» ποσού 787,75 σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.004 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 310/2016.
  1. 2)Αριθ. 17/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου» ποσού 1.199,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10-7134.002 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 311/2016.
  1. 3)Αριθ. 19/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ. Ε. Φενεού» ποσού 14.999,04 σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6661.006 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 313/2016.
  2. 4)Αριθμός Τεχνικής Περιγραφής Εργασίας 16/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων ACEHELLAS) ποσού 1.874,88 σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6266.002 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 308/2016.
  1. 5)Αριθμός Τεχνικής Περιγραφής Εργασίας 17/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Συντήρηση – Επισκευή και Αναβάθμιση Μικροφωνικής Εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου) ποσού 1.350,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6264.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 309/2016.

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά των 16/2016, 17/2016, και 19/2016 μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και των υπ’ αριθ. 16/2016 και 17/2016 Τεχνικών Περιγραφών Εργασιών που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου μας και τις Π. Α. Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6613.004 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Η/Υ – Εκτυπωτών- Φωτοτυπικών Μηχανημάτων – FAX, Εντύπων Μηχανογράφησης και Υλικών Πολλαπλών Εκτυπώσεων 310/2016 787,75
02.10.7134.002 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) με σκοπό   την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου 311/2016 1.199,00€
02.30.6661.006 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ. Ε. Φενεού 313/2016 14.999,04€
02.30.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων ACEHELLAS 308/2016 1.874,88€
02.10.6264.001 Συντήρηση – Επισκευή και Αναβάθμιση Μικροφωνικής Εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου 309/2016 1.350,00€

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 26 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email