171/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   19η/18-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2016

 

Περίληψη:

«Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού  

    έτους 2016, για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10420/14-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                  
  Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                       Θέμα 10ο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού   έτους 2016, για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑΣ» έθεσε υπ’ όψη των μελών το από 14-0716 υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από το οποίο προκύπτει η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού   έτους 2016, για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑΣ που έχει ως κατωτέρω.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ 10ον

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑ.

*************************************

         Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

         Με το άρθρο 9 Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/30.12.2015 τεύχος Α’) «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.», οποία κυρώθηκε με το άρθρο Δεύτερο του Ν. 4366/2016   (ΦΕΚ 18/15.2.2016 τεύχος Α’), παρατείνεται έως 31.12.2016, η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας», η οποία παρατάθηκε ως 31.12.2014 με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4147/2013 (Α΄98).

         Μετά την παράταση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         1.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ”» εγγράφουμε πίστωση ποσού 15.805,98 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7322.024 με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος) ΘΗΣΕΑΣ -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 15.805,98 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         2.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.035 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 17.672,22 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

        Στον Κ.Α. 02.15.7322.001 με τίτλο «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 17.672,22 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         3.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.037 με τίτλο «Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Master Plan – διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 88.620,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7413.001 με τίτλο «Master Plan Για την διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 88.620,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         4.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.040 με τίτλο «Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση Μελέτης δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική» εγγράφουμε πίστωση ποσού 10.636,61 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.25.7412.004 με τίτλο «Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) –ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 10.636,61€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         5.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.043 με τίτλο «Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση της Μελέτης Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 13.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7412.007 με τίτλο «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         6.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.044 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση Μελέτης Οδοποιίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού» εγγράφουμε πίστωση ποσού 13.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7412.008 με τίτλο «Μελέτη Οδοποίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

        7.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.045 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση Μελέτης Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 13.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7412.009 με τίτλο «Μελέτη Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         8.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.047 με τίτλο «Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνησηση της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 6.867,23 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.15.7413.004 με τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2010=27.099,99€) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010=7.917,34€)+(Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων=17.542,22€)+(Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας=1.640,43 €) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 6.867,23€ ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 27.099,99 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 33.967,22 € προερχόμενη από (Από ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 6.867,23€)+(Από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 27.099,99€) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 7.917,34€) + (Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων με το ποσό των 17.542,22€) + (Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας με το ποσό των 1.640,43 €)}.

***********************************

         9.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.053 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 8.110,64 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7326.100 με τίτλο «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ 2010) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 8.110,64€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         10.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.055 με τίτλο «Επιχορήγηση από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας» εγγράφουμε πίστωση ποσού 65.177,82 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7412.100 με τίτλο «Επιχορήγηση από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας» πίστωση ποσού 65.177,82 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.155,79 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 71.333,61 €.-

***********************************

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-

Κιάτο   14   Ιουλίου   2016

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

 

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                       Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω και την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα

                    

  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομοφώνως

Α.-Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό οικονομικού  

   έτους 2016, για ένταξη έργων ΘΗΣΕΑΣ ως κατωτέρω:

1.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.001 με τίτλο «Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΔΡΑΣ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ”» εγγράφουμε πίστωση ποσού 15.805,98 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7322.024 με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Έδρας & Τ.Δ. (Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Κλεισθένους από την οδό Μαυρούλια έως την οδό Σικυώνος) ΘΗΣΕΑΣ -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 15.805,98 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

       2.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.035 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 17.672,22 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.15.7322.001 με τίτλο «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων των Δ.Δ. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 17.672,22 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         3.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.037 με τίτλο «Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Master Plan – διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 88.620,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7413.001 με τίτλο «Master Plan Για την διερεύνηση πραγματοποίησης αναπτυξιακών επενδύσεων και βασικών υποδομών ισόρροπης ανάπτυξης Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 88.620,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         4.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.040 με τίτλο «Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση Μελέτης δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική» εγγράφουμε πίστωση ποσού 10.636,61 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.25.7412.004 με τίτλο «Μελέτη δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός) στο ΤΔ Ματίου Α) Μελέτη Υδραυλικών Εργων Β) Μελέτη Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική Γ) Μελέτη Περιβαλλοντική Δήμου ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) –ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 10.636,61€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         5.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.043 με τίτλο «Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση της Μελέτης Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 13.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7412.007 με τίτλο «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         6.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.044 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση Μελέτης Οδοποιίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού» εγγράφουμε πίστωση ποσού 13.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7412.008 με τίτλο «Μελέτη Οδοποίας από ΤΔ Πανοράματος ως Διάσελο Κυνηγού (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         7.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.045 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνηση Μελέτης Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 13.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7412.009 με τίτλο «Μελέτη Οδοποιίας από ΤΔ Φενεού ως Διασταύρωση Αγίου Νικολάου Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 13.000,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         8.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.047 με τίτλο «Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκπόνησηση της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 6.867,23 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.15.7413.004 με τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (Από ΣΑΤΑ 2010=27.099,99€) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010=7.917,34€)+(Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων=17.542,22€)+(Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας=1.640,43 €) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 6.867,23€ ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 27.099,99 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 33.967,22 € προερχόμενη από (Από ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 6.867,23€)+(Από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 27.099,99€) {Λόγω μη κατανομής της ΣΑΤΑ 2010 η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ως εξής: (Από ΣΑΤΑ 2010 με το ποσό των 7.917,34€) + (Από ΣΑΤΑ 2009 Σικυωνίων με το ποσό των 17.542,22€) + (Από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. Στυμφαλίας με το ποσό των 1.640,43 €)}.

***********************************

         9.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.053 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» εγγράφουμε πίστωση ποσού 8.110,64 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7326.100 με τίτλο «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ 2010) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-» πίστωση ποσού 8.110,64€ δημιουργώντας νέα πίστωση .

***********************************

         10.- Στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1314.055 με τίτλο «Επιχορήγηση από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας» εγγράφουμε πίστωση ποσού 65.177,82 € δημιουργώντας νέα πίστωση .

Μέσω Αποθεματικού

         Στον Κ.Α. 02.30.7412.100 με τίτλο «Επιχορήγηση από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-Αλέας» πίστωση ποσού 65.177,82 € ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.155,79 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 71.333,61 €.-

***********************************

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.-

                                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 171/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

4.- Κελλάρης   Βασίλειος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 19 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email