170/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   19η/18-07-2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2016

 

Περίληψη: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δήμαρχος), ύστερα από την υπ’ αριθ. 10420/14-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 5 – ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  Σταματόπουλος Σπυρίδων     Πρόεδρος   Σπανός   Κων/νος         Μέλος          
  Μυττάς   Ιωάννης         Μέλος             Μπουζιάνη   Βασιλική       Μέλος          
  Ζάρκος     Δημήτριος       Μέλος                
  Πανάγου Αθανάσιος     Μέλος                
  Κελλάρης     Βασίλειος   Αντιπρόεδρος      
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθέν υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                     Θέμα 9ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα : «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» έθεσε υπόψη των μελών τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, μετά την αριθ. 288/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και την μελέτες με υπ’ αριθ. 13/2016, 14/2016 και 15/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και τις αντίστοιχες Π.Α.Υ., που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, που έχουν ως εξής:

  1. 1)Αριθ. 13/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Εργασίες Επισκευής- Συντήρησης Ξύλινης Σκάλας στο Διατηρητέο Κτήριο στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού» ποσού 2.480,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6261.006 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 304/2016.
  2. 2)Αριθ. 14/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη φωτοτυπικών μηχανημάτων και ετυπωτών» ποσού 19.198,92 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6265.010 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 305/2016.
  3. 3)Αριθ. 15/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια επίπλων και σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου» ποσού 15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7133.002 του προϋπολογισμού του Δήμου , Π.Α.Υ. 303/2016.
  4. 4)Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (Για ακίνητο Γεωργίου Μαυρούλια), ποσού 7.145,70€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6312.001 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 307/2016.

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» τα ανωτέρω , την 30/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά των 13/2016, 14/2016, 15/2016 μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που συντάχθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου μας καθώς και την αριθ. 288/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.6261.006 Εργασίες Επισκευήςς- Συντήρησης Ξύλινης Σκάλας   στο Διατηρητέο Κτήριο στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού 304/2016 2.480,00
10-6265.010 Τεχνική υποστήριξη φωτοτυπικών μηχανημάτων και ετυπωτών 305/2016 19.198,92€
02.30.7133.002 Προμήθεια επίπλων και σκευών για πρώην Δημοτικά Σχολεία Κυλλήνης και Παραδεισίου» 303/2016 15.000,00€
02.00.6312.001 Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.(Για ακίνητο Γεωργίου Μαυρούλια) 307/2016 7.145,70€

                                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Τα μέλη

1. Μυττάς Ιωάννης

2. Ζάρκος Δημήτριος

3. Πανάγου Αθανάσιος

4.- Κελλάρης   Βασίλειος

                      

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 19 Ιουλίου 2016

       

Print Friendly, PDF & Email